nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw restrukturyzacji systemu rezerw państwowych w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznychDz.Urz.MZ.03.3.28
  zmiana
Dz.Urz.MZ.03.11.102ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw restrukturyzacji systemu rezerw państwowych w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do prac nad systemowym uporządkowaniem zagadnień związanych z tworzeniem, gospodarowaniem, finansowaniem oraz dysponowaniem rezerwami państwowymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz przygotowaniem nowych rozwiązań dotyczących restrukturyzacji systemu przedmiotowych rezerw, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Podsekretarz Stanu nadzorujący Departament Spraw Obronnych;
2) wiceprzewodniczący Zespołu - wiceprezes Agencji Rezerw Materiałowych;
3) wiceprzewodniczący Zespołu - dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia;
4) sekretarz Zespołu - główny specjalista w Departamencie Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia;
5) członkowie:
a) dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
b) przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
c) przedstawiciel Agencji Rezerw Materiałowych,
d) zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
e) zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia,
f) naczelnik wydziału ds. rezerw w Departamencie Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) przeprowadzenie analizy i dokonanie oceny:
a) istniejących rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zwanych dalej "rezerwami",
b) struktury asortymentowo-ilościowej utrzymywanych rezerw,
c) obecnego systemu tworzenia, gospodarowania, dysponowania i finansowania rezerw,
d) aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej rezerw;
2) opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących restrukturyzacji systemu przedmiotowych rezerw.

§ 4.

  1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności, pracami Zespołu kieruje wiceprzewodniczący wyznaczony przez przewodniczącego.
  2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Zespołu;
2) zlecanie wykonania określonych prac specjalistom lub ekspertom nie będącym członkami Zespołu;
3) sporządzenie planu pracy Zespołu i nadzór nad jego sprawną i terminową realizacją;
4) sporządzenie planu wydatków związanych z realizacją zadań;
5) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Zespołu;
6) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, pracy i polityki społecznej:
a) okresowych sprawozdań z działalności Zespołu,
b) wniosków oraz propozycji rozwiązań.

§ 5.

  1. Zespół działa na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, zgodnie z planem pracy Zespołu.
  2. W miarę potrzeb, w celu terminowej realizacji zadań, Zespół może działać na posiedzeniach zwoływanych doraźnie.
  3. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pracy w Zespole, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.
  4. Do udziału w posiedzeniach przewodniczący może zapraszać osoby nie będące członkami Zespołu w celu konsultacji i wydawania stosownych opinii.
  5. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz jednostek podległych są zobowiązani do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.
  6. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół podpisywany przez przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza Zespołu.

§ 6.

  1. Przy realizacji zadań Zespół może korzystać z opracowań i opinii specjalistów i ekspertów wynagradzanych na podstawie odrębnie zawieranych umów cywilno-prawnych.
  2. Wydatki związane z działalnością Zespołu, tj.: obejmujące honoraria autorskie, opinie, ekspertyzy, tłumaczenia, koszty podróży służbowych i zakwaterowania oraz wydatki administracyjne pokrywane będą z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność oraz w miarę możliwości ze środków własnych Agencji Rezerw Materiałowych.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, w tym miejsce odbywania spotkań zapewnia, w zależności od potrzeb, Departament Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia oraz Agencja Rezerw Materiałowych.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-27
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4172 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.