nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.01.3.22
  zmiana
Dz.Urz.MZ.03.2.23ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 2 marca 2001 r.
w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Zdrowia zwanym dalej "Ministerstwem" powołuje się Zespół Reagowania Kryzysowego zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Celem Zespołu jest zapewnienie sprawnego i skutecznego zarządzania w zakresie zabezpieczenia medycznego ludności - w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych związanych, między innymi, z katastrofami cywilizacyjnymi i naturalnymi.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu zminimalizowania skutków zaistniałej sytuacji kryzysowej, a w szczególności:
1) analizowanie, opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Zdrowia propozycji działań systemowych i doraźnych w zakresie zabezpieczenia medycznego ludności,
2) nadzór nad prowadzeniem działań medycznych i ratunkowych na szczeblu centralnym,
3) współdziałanie z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, terenowymi komórkami organizacyjnymi zarządzania kryzysowego oraz Kasami Chorych,
4) szacowanie potrzeb finansowych w zakresie usuwania skutków zaistniałej sytuacji kryzysowej i występowanie z wnioskiem o uruchomienie środków na ten cel z rezerwy ogólnej budżetu państwa,
5) przyjęcie stosownej polityki informacyjnej i medialnej w określonej sytuacji kryzysowej.


§ 4.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Sekretarz Stanu
2) wiceprzewodniczący - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych,
3) członkowie:
- Główny Inspektor Sanitarny,
- Główny Inspektor Farmaceutyczny,
- Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego,
- Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
- Dyrektor Departamentu Gospodarki Ściekami Farmaceutycznymi i Materiałami Medycznymi,
- Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,
- Dyrektor Departamentu Prawnego,
- Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Wspólnicy z Zagranicy,
- Dyrektor Departamentu Nauki i Kadr Medycznych,
- Dyrektor Biura Organizacji i Kadr,
- Dyrektor Biura i Informacji i Promocji,
- Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego.
  2. W pracach Zespołu - w zależności od potrzeb - mogą uczestniczyć również inne osoby powoływane na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

  1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu z inicjatywy własnej lub na wniosek członków Zespołu.
  2. Tryb pracy Zespołu określa regulamin, ustalony przez przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

Komórki i jednostki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.

§ 7.

Obsługę Zespołu zapewnia Sekretariat Zespołu Reagowania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2001-03-02
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3882 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.