nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów WieńcowychDz.U.13.1234 → z dnia 23 października 2013

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 17 października 2013 r.
w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) cel i zadania, podmiot prowadzący oraz sposób prowadzenia Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych;
2) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej „ustawą”;
3) sposób zabezpieczenia danych osobowych zawartych w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych przed nieuprawnionym dostępem.

§ 2.

1. Tworzy się Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych, zwany dalej „rejestrem”.
2. Rejestr tworzy się w celu monitorowania stanu zdrowia usługobiorców oraz monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej w oparciu o przetwarzane dane, o których mowa w § 3, dotyczące świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i terapii ostrych zespołów wieńcowych, udzielanych w podmiotach leczniczych prowadzących szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych lub anestezjologii i intensywnej terapii, zwanych dalej „podmiotami leczniczymi”.
3. Do zadań rejestru należy:
1) przetwarzanie danych dotyczących udzielanych w podmiotach leczniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i terapii ostrych zespołów wieńcowych;
2) wymiana przetwarzanych w rejestrze danych dotyczących udzielanych w podmiotach leczniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i terapii ostrych zespołów wieńcowych, pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr i podmiotami leczniczymi.

§ 3.

W rejestrze przetwarza się dane, które obejmują:
1) dane dotyczące podmiotu leczniczego:
a) nazwę,
b) numer REGON,
c) numer umowy z płatnikiem;
2) dane dotyczące usługobiorcy:
a) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
b) datę urodzenia,
c) płeć,
d) wzrost określony w centymetrach,
e) wagę określoną w kilogramach,
f) identyfikator jednostki podziału terytorialnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), miejsca zamieszkania,
g) datę i godzinę przyjęcia do szpitala,
h) informacje skąd został przyjęty i o oddziałach, na których przebywał,
i) numer historii choroby,
j) datę i godzinę wypisu, przekazania do innego szpitala lub zgonu w trakcie hospitalizacji,
k) datę i godzinę wystąpienia objawów ostrego zespołu wieńcowego,
l) rozpoznanie typu ostrego zespołu wieńcowego,
m) informacje o czynnikach ryzyka,
n) informacje o chorobach współistniejących,
o) wykaz przewlekle przyjmowanych leków przed przyjęciem do szpitala,
p) wyniki badania fizykalnego,
q) wyniki badań laboratoryjnych krwi,
r) informacje o lekach stosowanych w trakcie hospitalizacji,
s) informacje o zastosowanych badaniach diagnostycznych:
- rodzaj,
- data wykonania,
- wyniki,
t) informacje o wykonanych zabiegach terapeutycznych:
- rodzaj,
- data i godzina wykonania,
- tryb przeprowadzenia,
- wyniki,
u) szczegółowe informacje o zastosowanym postępowaniu inwazyjnym (procedury z zakresu kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii):
- typ i zakres wybranego postępowania inwazyjnego,
- data i godzina wykonania zabiegu,
- tryb przeprowadzenia zabiegu,
- wyniki części diagnostycznej zabiegu,
- wyniki części terapeutycznej zabiegu,
v) informacje o powikłaniach w trakcie hospitalizacji:
- rodzaj,
- data wystąpienia,
- zastosowane leczenie,
w) informacje o lekach zleconych przy wypisie oraz o dalszych planach i zaleceniach po wypisie obejmujących diagnostykę, terapię i rehabilitację,
x) informacje o rozpoznaniu przy wypisie,
y) informacje o zdarzeniach sercowych w obserwacji odległej:
- data wystąpienia ponownego zawału serca,
- data wystąpienia udaru,
z) data zgonu.

§ 4.

1. Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
2. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 5.

1. Dane osobowe przetwarzane w rejestrze podlegają ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. 2)).
2. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu opracowuje, wdraża, nadzoruje, utrzymuje oraz w uzasadnionych przypadkach modyfikuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.


Dokument w wersji *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-18
Data publikacji:
       2013-10-18
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 2613 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.