nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rozwiązania niektórych zespołów powołanych przez Ministra ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.14.113
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 października 2004 r.
w sprawie rozwiązania niektórych zespołów
powołanych przez Ministra Zdrowia.


Na podstawie art. 7 ust. 4, pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Minister Zdrowia rozwiązuje następujące zespoły:
1) Zespół do Spraw Przekształceń w Systemie Ochrony Zdrowia;
2) Zespół do spraw Harmonizacji Prawa regulującego zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa, pielęgniarki i położnej oraz farmaceuty;
3) Zespół ds. odbioru przedmiotu umów zawartych pomiędzy Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia a Regionalnymi Grupami Wsparcia w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2000;
4) Zespół do spraw opracowania funkcjonalnych rozwiązań w podstawowej opiece zdrowotnej
5) Zespół do spraw wspólnej polityki w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne;
6) Zespół do spraw polityki Lekowej;
7) Zespół ds. opracowania propozycji wyboru programów finansowanych ze środków niegwarantowanych w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2001;
8) Krajowy Zespół Promocji Planowania Rodziny;
9) Zespół do spraw podziału środków w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2002;
10) Zespół do oceny Wniosków o objęcie województwa Regionalnym Programem Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w roku 2002;
11) Zespół do spraw opracowania założeń merytorycznych i prawnych regulujących status prawny Krajowego i Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przygotowania nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi;
12) Zespół do Spraw Nowelizacji Ustawy o Wyrobach Medycznych;
13) Zespół do spraw założeń systemu doskonalenia zawodowego lekarzy;
14) Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia;
15) Zespół do spraw ujednolicania zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia;
16) Zespół do spraw specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu ogłoszenia międzynarodowego przetargu na frakcjonowanie polskiego osocza;
17) Zespół do spraw wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia;
18) Zespół Doradczy przy Ministrze Zdrowia;
19) Zespół mający za zadanie opracowanie założeń do programów specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych;
20) Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia.

§ 2.

Tracą moc:
1) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Przekształceń w Systemie Ochrony Zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 11, poz.73 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 22);
2) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Harmonizacji Prawa regulującego zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa, pielęgniarki i położnej oraz farmaceuty (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 2, poz.50 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 28);
3) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie powołania Zespołu ds. odbioru przedmiotu umów zawartych pomiędzy Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia a Regionalnymi Grupami Wsparcia w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2000 (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr1, poz.6 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 11);
4) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania funkcjonalnych rozwiązań w podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 9, poz.62);
5) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wspólnej polityki w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 9, poz.60);
6) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw polityki lekowej (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 9, poz.59);
7) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania propozycji wyboru programów finansowanych ze środków niegwarantowanych w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2001 (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 5, poz.32);
8) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie powołania Krajowego Zespołu Promocji Planowania Rodziny (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 8, poz.41);
9) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw podziału środków w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2002 (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 7, poz.32);
10) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny Wniosków o objęcie województwa Regionalnym Programem Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w roku 2002 (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 7, poz.24);
11) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych i prawnych regulujących status prawny Krajowego i Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przygotowania nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 3, poz.10);
12) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nowelizacji Ustawy o Wyrobach Medycznych (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 8, poz.70);
13) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw założeń systemu doskonalenia zawodowego lekarzy (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 7, poz.60);
14) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 5, poz.39 i Nr 7, poz. 58);
15) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ujednolicania zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 2, poz.22);
16) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu ogłoszenia międzynarodowego przetargu na frakcjonowanie polskiego osocza (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 2 poz.16);
17) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 2, poz.13 i Nr 3, poz. 27);
18) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego przy Ministrze Zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 2, poz.4 i Nr 8, poz. 43);
19) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie powołania Zespołów mających za zadanie opracowanie założeń do programów specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 12, poz.122);
20) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. Nr 1, poz. 8).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5837 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.