nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiegoDz.Urz.MZ.04.11.88

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 sierpnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu
oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm. 3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiego
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 53, z późn. zm. 4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Nadzoru Bieżącego:
a) Oddział Epidemiologii,
b) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
c) Oddział Higieny Pracy,
d) Oddział Higieny Komunalnej,
e) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,
f) Oddział Higieny Radiacyjnej:
- Sekcja Higieny Radiacyjnej w Kaliszu,
- Sekcja Higieny Radiacyjnej w Koninie,
- Sekcja Higieny Radiacyjnej w Lesznie,
- Sekcja Higieny Radiacyjnej w Pile;
2) Dział Laboratoryjny:
a) Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii,
b) Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku,
c) Laboratorium Badania Środowiska Pracy,
d) Laboratorium Badania Powietrza,
e) Laboratorium Badań Radiacyjnych,
f) Laboratorium Badania Wody i Gleby,
3) Dział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
4) Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Dział Statystyki i Organizacji;
6) Dział Kadr i Szkoleń;
7) Dział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Oddział Ekonomiczny:
- Sekcja Finansów i Księgowości,
- Sekcja Płac,
- Sekcja Planowania, Analiz i Sprawozdawczości,
b) Oddział Administracji,
c) Oddział Techniczny,
d) Sekcja Informatyczna,
e) Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych;
8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
9) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
10) Stanowisko Pracy ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej;
11) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
12) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
13) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
14) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości w Nadzorze;
15) Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Systemem Jakości w Nadzorze;
16) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości w Laboratorium.”
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) zdrowotnymi żywności żywienia przedmiotów użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami;
5) higieny wypoczynku i rekreacji;
6) higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie analiz i ocen środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
14) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
15) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”,


b) § 8 otrzymuje brzmienie:
"8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczno – Administracyjno - Techniczny;
3) Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) załączniku nr 3 do zarządzenia w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
a) w § 6 dodaje się ust. 3:
„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego dla obszarów składów celnych zlokalizowanych na obszarze powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w zakresie:
1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;
2) pobierania próbek środków spożywczych importu do badań laboratoryjnych
3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”,


b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
4) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych;
8) Stanowisko Radcy Prawnego;
9) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
10) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia, § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1.W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Laboratorium Badania Wody;
2) Laboratorium Bakteriologiczne;
3) Oddział Epidemiologii;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
7) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
8) Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Stanowiska Pracy ds. Statystyki i Organizacji;
10) Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Stanowiska Pracy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
13) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
14) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;
15) Stanowisko Pracy ds. Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pobieranie próbek do badań i analiz”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
1) Oddział Nadzoru;
2)
3) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
6) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;
8) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1.W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii, Statystyki oraz Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
3) Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
4) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Stanowisko Pracy ds. pracowniczych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Obronności i Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Informacji Niejawnych;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Laboratorium Mikrobiologiczne;
4) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
6) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Ochrony Informacji Niejawnych;
7) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

8) W załączniku nr 9 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
4) Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;
5) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Obrony Cywilnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

9) w załączniku nr 10 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1.W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
4) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
5) Stanowisko Pracy Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
7) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
8) Stanowisko Pracy ds. Obronności i Obrony Cywilnej;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
10) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2.Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

10) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
Oddział Epidemiologii;
1)
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
5) Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej i Służb Pracowniczych;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
11) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Niejawnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

11) w załączniku nr 13 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
a) Sekcja Higieny Komunalnej;
b) Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku;
c) Sekcja Epidemiologii;
d) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
e) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
f) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
3) Laboratorium Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy;
4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Stanowiska Pracy ds. Statystyki, Kadr i Szkoleń;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
8) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

12) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Ekonomiczno- Administracyjny;
6) Stanowisko Specjalisty ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
8) Stanowisko Pracy Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Stanowisko Pracy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

13) w załączniku nr 16 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
4) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
6) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
7) Stanowisko Pracy ds. Obronności i Obrony Cywilnej oraz Ochrony Informacji Niejawnych;
8) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

14) w załączniku nr 17 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Odział Ekonomiczno - Administracyjny;
2) Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii, Szczepień Ochronnych i Statystyki;
3) Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
4) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy ds. Sanitarnego Nadzoru Zapobiegawczego;
9) Stanowisko Radcy Prawnego;
10) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

15) w załączniku nr 18 do zarządzenia:
a) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;
- W celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) pobór prób do badań i analiz laboratoryjnych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych dotyczących zdrowia ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
8) przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
10) opracowywanie projektów planów oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno - epidemiologicznej;
11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
12) wykonywanie innych zadań inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”,


b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru:
a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Higieny Komunalnej,
c) Sekcja Higieny Pracy,
d) Sekcja Epidemiologii,
e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
f) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjno-Techniczna;
3) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
4) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
5) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
6) Stanowisko Pracy ds. Statystyki;
7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
10) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

16) w załączniku nr 19 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Sekcja Higieny Komunalnej;
3) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Sekcja Epidemiologii;
5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
7) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
8) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
11) Stanowisko Pracy ds. Statystyki.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

17) w załączniku nr 21 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczony, według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
11) wykonywanie innych zadań powiatowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”,


b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Sekcja Epidemiologii;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;
5) Stanowiska pracy ds. Higieny Pracy;
6) Stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Stanowisko pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Stanowisko pracy ds. Statystyki;
10) Stanowisko Radcy Prawnego;
11) Stanowisko pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
12) Stanowisko pracy ds. Obronności i Obrony Cywilnej oraz Ochrony Informacji Niejawnych;
13) Stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
14) Stanowisko pracy Sekretarki Medycznej;
15) Stanowisko pracy ds. Kontaktów z Mediami;
16) Stanowisko pracy ds. Planowania i Sprawozdawczości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

18) w załączniku nr 22 do zarządzenia:
a) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pełniący także obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego dla obszarów portu lotniczego i składów celnych zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.”,

b) § 8 otrzymują brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następującej komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Oddział Statystyki i Organizacji;
9) Oddział Ekonomiczny-Administracyjny;
10) Oddział Kadr i Szkoleń;
11) Sekcja Radców Prawnych;
12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
13) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
14) Stanowisko Pacy ds. Zamówień Publicznych;
15) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

19) w załączniku nr 23 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych w zakresie higieny środowiska, higieny pracy, higieny w szkołach oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia;
2) opracowanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) pobieranie prób do badań i analiz;
4) opracowanie analiz i ocen epidemicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
9) opracowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”,


b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
2) Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii;
3) Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej,
4) Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;
5) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;
6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
7) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
11) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
12) Stanowisko Radcy Prawnego;
13) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej oraz Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

20) w załączniku nr 24 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
5) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
6) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;
7) Stanowisko Pracy ds. Obronności i Obrony Cywilnej oraz Ochrony Informacji Niejawnych;
8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
9) Stanowisko Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Powiatowej Stacji.”;

21) w załączniku nr 25 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
4) Stanowisko Radcy Prawnego;
5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjnych Powiatowej Stacji.”;

22) w załączniku nr 26 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Laboratorium Badania Wody;
4) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Radcy Prawnego;
6) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;
8) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
9) Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych;
10) Stanowisko Pracy ds. Obronności i Obrony Cywilnej;
11) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
12) Stanowisko Pracy ds. Przeciwpożarowych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

23) w załączniku nr 27 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Komunalnej,
4) Oddział Ekonomiczno – Administracyjna;
5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
7) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Stanowisko Pracy ds. Statystyki;
11) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
12) Stanowisko Radcy Prawnego;
13) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

24) w załączniku nr 28 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Oddział Nadzoru:
a) Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii,
b) Stanowisko Pracy ds. Szczepień,
c) Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
d) Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
e) Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej;
f) Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
g) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Jakości;
4) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
5) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
6) Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Powiatowej Stacji.”;


25) w załączniku nr 29 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Bieżącego i Zapobiegawczego;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
6) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;
8) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

26) w załączniku nr 30 do zarządzenia
a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
3) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i szkoleń;
9) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
10) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
11) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
12) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
13) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
14) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.”,


b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczno- Administracyjny;
2) Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;
3) Sekcja Epidemiologii;
4) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Statystyki;
10) Stanowisko Radcy Prawnego;
11) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.;
12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji”.

27) w załączniku nr 31 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Samodzielne Stanowisko Głównego Księgowego,
b) Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarczych i Obsługi,
c) Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych,
d) Kierowca;
2) Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Sekcja Epidemiologii;
6) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;
8) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

28) w załączniku nr 32 do zarządzenia:
a) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie , w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny Środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przez wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego dla obszarów składów celnych zlokalizowanych na obszarze powiatu złotowskiego w zakresie:
1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;
2) pobierania próbek środków spożywczych importu do badań laboratoryjnych;
3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”,


b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
4) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
5) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 42, poz. 473, Nr 74, poz. 676, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 9 poz. 80.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4886 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.