nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymiDz.U.04.231.2327

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 października 2004.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi


Na podstawie art. 159 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135), zarządza się co następuje:

§ 1.

Lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi musi spełniać następujące wymagania:
1) stanowić jedną wyodrębnioną całość i być wyposażony w magazyn lub szafy eskpedycyjne;
2) być wyposażony w przymierzalnię w odniesieniu do lokalu podmiotu wykonującego indywidualne przedmioty ortopedyczne dla poszczególnych świadczeniobiorców;
3) być wyposażony w izbę ekspedycyjną w odniesieniu do lokalu podmiotu innego niż określony w pkt 2;
4) umożliwiać swobodny dostęp świadczeniobiorcom, w szczególności osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu;
5) zapewnić miejsce do oczekiwania;
6) warunki przechowywania środków pomocniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi powinny być zgodne z zaleceniami wytwórcy, w szczególności powinny zapewniać ochronę przed zmieszaniem z innymi wyrobami, zanieczyszczeniami mechanicznymi, utratą masy, zawilgoceniem, obcymi zapachami;
7) być wyposażony w węzeł sanitarny;
8) ściany i podłogi powinny być gładkie i łatwo zmywalne;
9) być wyposażony w wydzielone i przystosowane pomieszczenie do badania słuchu – w odniesieniu do lokalu podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu protetyki słuchu.


§ 2.

Lokal, o którym mowa w § 1 pkt 3, wyposaża się w:
1) szafy ekspedycyjne, przeznaczone wyłącznie do przechowywania wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi lub środków pomocniczych;
2) stół ekspedycyjny;
3) przyrządy do pomiaru temperatury powietrza i wilgotności pomieszczeń.


§ 3.

Miejsce świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze
i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi w lokalu, o którym mowa w § 1, oznacza się na zewnątrz, a oznaczenie to zawiera w szczególności:
1) nazwę (firmę) podmiotu;
2) adres i numer telefonu;
3) informację o godzinach pracy.


§ 4.

Wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie lokalu podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu protetyki słuchu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.

Wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie lokalu podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu optyki okularowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Zdrowia


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Załączniki do dokumentu : zal_lok_12102004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 13044 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.