nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjneROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA. 1)

z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne


Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) chirurgicznego;
3) geriatrycznego;
4) internistycznego;
5) onkologicznego;
6) operacyjnego;
7) opieki długoterminowej;
8) opieki paliatywnej;
9) pediatrycznego;
10) psychiatrycznego;
11) ratunkowego;
12) rodzinnego.
2. Specjalizacja dla pielęgniarek może być prowadzona w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia pracujących.
3. Specjalizacja dla położnych może być prowadzona w dziedzinach pielęgniarstwa: 1) ginekologiczno-położniczego; 2) rodzinnego.
4. Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych może być prowadzona w dziedzinie pielęgniarstwa:
1) epidemiologicznego;
2) neonatologicznego.

§ 2.

1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) chirurgicznego;
3) diabetologicznego;
4) geriatrycznego;
5) internistycznego;
6) kardiologicznego;
7) nefrologicznego z dializoterapią;
8) neonatologicznego;
9) neurologicznego;
10) onkologicznego;
11) operacyjnego;
12) opieki długoterminowej;
13) opieki paliatywnej;
14) pediatrycznego;
15) psychiatrycznego;
16) ratunkowego;
71) rodzinnego;
18) środowiska nauczania i wychowania;
19) transplantacyjnego.
2. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek może być prowadzony w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w ochronie zdrowia pracujących.
3. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:
1) anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii;
2) operacyjnego;
3) rodzinnego.
4. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych może być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r.. 3)

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 940 i 1245.
3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 oraz z 2007 r. Nr 102, poz. 708), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 940 i 1245).


Dokument w wersji *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-13
Data publikacji:
       2013-12-13
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 6001 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.