nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnychDz.U.04.237.2381

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 października 2004 r.
w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych


Na podstawie art. 28 ust.3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Ustala się opłatę za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, w tym praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania, w wysokości 50 zł.

§ 2.

Ustala się opłatę za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, w tym praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania, w wysokości 50 zł.

§ 3.

Ustala się opłatę za dokonanie wpisu do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, w tym praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania,w wysokości będącej iloczynem 50 zł i liczby pielęgniarek, położnych – wspólników spółki, w ramach której wykonywania jest grupowa praktyka.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej oraz grupowej praktyki pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 165, poz. 1607).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4809 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.