nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Kolegium MinistraDz.Urz.MZ.04.14.125
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1) )

z dnia 22 października 2004 r.
w sprawie ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Kolegium Ministra.


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80 poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
oraz Kolegium Ministra, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Załącznik
do zarządzenia Ministra ZdrowiaRegulamin działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
oraz Kolegium Ministra.


§ 1.

Przy Ministrze Zdrowia, zwanym dalej „Ministrem”, działają zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1 poz. 6, Nr 3, poz. 33 oraz z 2004 r. Nr 8, poz. 82), opiniodawczo - doradcze organy:
1) Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, zwane dalej „Kierownictwem”;
2) Kolegium Ministra, zwane dalej „Kolegium”.

§ 2.

1. Obrady Kierownictwa i Kolegium prowadzi Minister.
2. W przypadku nieobecności Ministra, posiedzeniom przewodniczy Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności Sekretarza Stanu, Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra.

§ 3.

1. Posiedzenia Kierownictwa oraz Kolegium, o ile Minister nie postanowi inaczej, odbywają się:
1) Kierownictwa - w poniedziałki o godz. 9.00 oraz od wtorku do piątku o godz. 8.30 w Sali Kolegialnej;
2) Kolegia - w środy o godz. 12.00 w Sali Kolegialnej, przy czym Biuro Ministra potwierdza powyższy termin do godz. 16.00, w poniedziałek poprzedzający posiedzenie.
2. Zwołania posiedzenia w innym terminie niż określony w ust. 1, Minister dokonuje z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek członka Kierownictwa lub Kolegium.
3. Obecność członków na posiedzeniu Kierownictwa lub Kolegium jest obowiązkowa.
4. W posiedzeniach Kierownictwa lub Kolegium mogą także uczestniczyć, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Ministra lub członka Kierownictwa, o którym mowa w § 2 ust. 2, inne osoby.

§ 4.

1. Materiał, który ma być przedmiotem obrad Kierownictwa lub Kolegium zwany dalej „materiałem”, Dyrektorzy komórek organizacyjnych przedstawiają do akceptacji nadzorującemu ich działalność członkowi Kierownictwa.
2. Materiał, składa się z:
1) Karty zgłoszenia dokumentu pod obrady - zawierającej stanowisko Departamentu Prawnego oraz Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji. Wzór karty określa załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) Informacji - zwięźle charakteryzującej materiał skierowany pod obrady Kierownictwa lub Kolegium. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Materiał pod obrady kierują członkowie Kierownictwa za pośrednictwem Biura Ministra.
Projekty aktów normatywnych są ponownie przedmiotem obrad Kierownictwa lub Kolegium, jeżeli po ich uzgodnieniu międzyministerialnym, członek Kierownictwa lub Kolegium uzna, że w treści projektu aktu normatywnego nastąpiły zasadnicze zmiany w stosunku do wersji przyjętej na Kierownictwie lub Kolegium. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Do aktu normatywnego, o którym mowa w ust. 3, dołącza się zestawienie uwag. Wzór zestawienia uwag określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
5. Jeżeli zmiany w treści projektu aktu normatywnego nie mają charakteru zasadniczego, właściwy członek Kierownictwa przedstawia podczas posiedzenia jedynie krótką informację na temat danego aktu normatywnego.
6. Porządek posiedzenia Kierownictwa lub Kolegium ustala i zatwierdza Minister, po przedłożeniu projektu przez Dyrektora Biura Ministra.

§ 5.

Prace komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, w zakresie przygotowywania materiałów pod obrady Kierownictwa lub Kolegium, koordynuje Biuro Ministra.

§ 6.

1. Materiał pod obrady Kierownictwa lub Kolegium kierowany jest do Biura Ministra w liczbie określonej przez Biuro Ministra, nie później niż do godz. 15.00:
1) w piątek poprzedzający posiedzenie Kolegium;
2) w dniu poprzedzającym posiedzenie Kierownictwa.
2. W sprawach pilnych, dopuszcza się możliwość skierowania materiału pod obrady Kierownictwa lub Kolegium, nie później niż na pół godziny przed rozpoczęciem posiedzenia.
3. Materiał, przekazany w trybie, o którym mowa w ust. 2, powinien uprzednio uzyskać akceptację członka Kierownictwa, kierującego materiał pod obrady.
4. Do materiału, przekazanego w trybie, o którym mowa w ust. 2, nie ma obowiązku dołączania Karty zgłoszenia dokumentu pod obrady.
5. Materiały zgłaszane pod obrady Kierownictwa lub Kolegium przez Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia, przygotowuje, zgodnie z ust. 1, wyznaczona przez te osoby komórka organizacyjna Ministerstwa.
6. Materiały zgłaszane pod obrady Kierownictwa lub Kolegium przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra przygotowuje, zgodnie z ust. 1, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa Zdrowia, wskazana przez nadzorującego merytorycznie jej działalność członka Kierownictwa.
7. Biuro Ministra sprawdza, czy materiały na obrady Kierownictwa
lub Kolegium zostały przygotowane przez komórki organizacyjne zgodnie z zarządzeniem i w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.
8. Niezwłocznie po sprawdzeniu, o którym mowa w ust. 5, Biuro Ministra rozsyła materiały do członków Kierownictwa lub Kolegium.

§ 7.

1. Posiedzenia kolegiów obejmują:
1) przyjęcie porządku posiedzenia;
2) rozpatrywanie spraw zgodnie z przyjętym porządkiem obrad;
3) sprawy bieżące.
2. Do spraw bieżących nie stosuje się przepisów § 4 oraz § 6.

§ 8.

1. Ustalenia Kierownictwa lub Kolegium, zwane dalej „ustaleniami”, Biuro Ministra przedkłada do podpisu Ministra w ciągu dwóch godzin od zakończenia posiedzenia.
2. Po podpisaniu przez Ministra, Biuro Ministra niezwłocznie rozsyła ustalenia do członków Kierownictwa i Kolegium.
3. Ustalenia wraz z pismem przewodnim Biuro Ministra opatruje datą i kolejnym numerem.
4. Biuro Ministra przekazuje treść ustaleń do opublikowania na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
5. Ustalenia są także przekazywane do komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz centralnych organów administracji rządowej, podległych lub nadzorowanych przez Ministra, w dotyczącym ich zakresie.
6. W przypadku, gdy ustalenia dotyczą innych podmiotów niż wymienione w ust.1 i 3, podmioty te otrzymują tekst ustaleń w dotyczącym ich zakresie.
7. W przypadku materiałów o treści niejawnej, zawierającej wiadomości przeznaczone dla członków Kierownictwa lub innych osób upoważnionych decyzją Ministra do ich powzięcia, numerowane egzemplarze ustaleń kolportowane są tylko wśród tych osób; dystrybucją materiałów zajmuje się Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
8. Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Kierownictwa lub Kolegium zapewnia Biuro Ministra, z wyłączeniem części niejawnej, której obsługa należy do Samodzielnego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych.
9. Oryginały:
1) ustaleń - przechowywane są w Biurze Ministra;
2) materiałów, o których mowa w ust. 4, przechowywane są w Samodzielnym Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 9.

1. Monitorowanie stanu realizacji ustaleń kolegiów prowadzi Biuro Ministra.
2. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych ustaleń Kierownictwa lub Kolegium przesyłają do Biura Ministra informacje o stanie ich realizacji w formie wypełnionej „Karty informacyjnej zadania", której wzór określa załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Wypełnioną kartę, o której mowa w ust. 2, w przypadku zadań, których okres realizacji wynosi ponad 30 dni, przekazuje się do Biura Ministra nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Jeżeli termin realizacji zadania wynosi mniej niż 30 dni, albo nie został określony, informację przesyła się do Biura Ministra niezwłocznie po wykonaniu zadania.Załączniki do dokumentu :Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7266 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.