nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczeniaDz.U.04.219.2231

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 września 2004r.
w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia.


Na postawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje :

§ 1.

Rozporządzenie określa :
1) podmioty uprawnione do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, w przypadku gdy został orzeczony ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa w sytuacji gdy nie zostało wszczęte postępowanie karne;
2) szczegółowe zasady i warunki przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Podmiotami uprawnionymi do przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, o których mowa w § 1 pkt 1, są jednostki Policji i Straży Granicznej.

§ 3.

Podmiotami uprawnionymi do niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, o których mowa w § 1 pkt 1, są jednostki Policji i Straży Granicznej oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1208).

§ 4.

Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R, o których mowa § 1 pkt 1, przechowywane są przez jednostki Policji i Straży Granicznej w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą oraz zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.

§ 5.

  1. Jednostki Policji i Straży Granicznej prowadzą ewidencję przechowywanych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R.
  2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej :
1) na stronie tytułowej – nazwę i dokładny adres jednostki Policji lub Straży Granicznej;
2) na kolejno ponumerowanych stronach – odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej lub ich preparatów oraz prekursora z grupy I-R :
a) w odniesieniu do przychodu :
- liczbę porządkową;
- datę przyjęcia;
- źródło pochodzenia;
- oznaczenie dokumentu przychodu;
- ilość przyjętą wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach,
b) w odniesieniu do rozchodu :
- liczbę porządkową;
- datę wydania;
- ilość wydaną wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach;
- informację dotyczącą powodów wydania;
- imię i nazwisko oraz podpis osoby wydającej;
- imię i nazwisko oraz podpis osoby odbierającej,
c) saldo po przyjęciu lub wydaniu,
d) ewentualne uwagi.

§ 6.

  1. Jednostki Policji i Straży Granicznej mogą niszczyć środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R, jeżeli posiadają odpowiednie procedury zatwierdzone przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
  2. Zasady niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R przez przedsiębiorców, o których mowa w § 3, określają przepisy wydane na podstawie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu :
Minister Sprawiedliwości
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4382 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.