nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekującychDz.Urz.MZ.04.14.128
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 października 2004
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Paweł Sztwiertnia – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Marek Zembala;
3) Sekretarz Zespołu - Piotr Warczyński – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia;
4) pozostali Członkowie Zespołu:
a) dr n. med. Jacek Grabowski,
b) prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak,
c) lek. med. Adam Kozierkiewicz,
d) dr hab. n. med. Maciej Krzakowski,
e) prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących, uwzględniając aktualną wiedzę medyczną, zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

§ 4.

Zespół realizuje swoje zadanie w szczególności poprzez:
1) analizę rozwiązań przyjętych w tym zakresie w wybranych krajach Unii Europejskiej i innych;
2) uzgadnianie opinii i założeń z przedstawicielami właściwych środowisk;
3) analizę proponowanych rozwiązań pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;
4) zebranie materiałów, na podstawie których zostaną opracowane kryteria medyczne, o których mowa w § 3.

§ 5.

  1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) zwracanie się do osób nie będących członkami Zespołu oraz do właściwych jednostek organizacyjnych o udzielenie niezbędnej pomocy przy wykonywaniu zadań Zespołu;
4) informowanie Ministra Zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
  2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu wraz z porządkiem obrad Przewodniczący Zespołu przesyła członkom Zespołu co najmniej na 3 dni przed terminem wyznaczonego posiedzenia.
  3. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu i Sekretarz Zespołu.
  4. Przewodniczący Zespołu może powoływać, w razie potrzeby, zespoły robocze dla rozwiązywania poszczególnych problemów, wyznaczając ich przewodniczących.

§ 6.

  1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
  2. Członkom Zespołu nie będącym pracownikami Ministerstwa Zdrowia za udział w posiedzeniach Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990).

§ 7.

Zespół zakończy realizację zadania, o którym mowa w § 3 do dnia 30 listopada 2004 roku.


§ 8.

Obsługę administracyjną Zespołu prowadzi Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – Zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5893 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.