nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznymDz.Urz.MZ.04.11.93

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 sierpnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów
granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno – epidemiologicznym (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 24 z późn. zm.4)) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Graniczne Punkty Kontroli Sanitarnej, jako oddziały:
a) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej i Laboratoryjnej w obrębie drogowego przejścia granicznego w Korczowej,
b) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w obrębie drogowego i kolejowego przejścia granicznego w Medyce,
c) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Przemyślu w obrębie przejścia kolejowego w Przemyślu,
d) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w obrębie Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka;
2) Oddział Nadzoru Bieżącego, w skład którego wchodzą:
a) Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia,
b) Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii,
c) Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej,
d) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
3) Oddział Higieny Transportu;
4) Oddział Ekonomiczno - Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Finansowa,
b) Sekcja Gospodarcza;
5) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej i Informatyki;
7) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
9) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
10) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
11) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu.
  2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Granicznej Stacji.”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 74, poz. 676,oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 71, Nr 12, poz. 114, oraz z 2004 r Nr 2, poz. 15 i Nr 4, poz. 28.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3800 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.