nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiegoDz.Urz.MZ.04.11.92
zmiana Dz.Urz.MZ.05.14.63
Dz.Urz.MZ.06.04.12
Dz.Urz.MZ.06.07.27
Dz.Urz.MZ.07.10.32ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 sierpnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2)) w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm. 3)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 54, z późn. zm. 4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2 Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
8) Sekcja Administracyjno – Gospodarczo – Personalna;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy - Kasjer.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
2) w załączniku nr 3 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
3) w załączniku nr 4 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Sekcja Epidemiologii;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Sekcja Higieny Komunalnej;
6) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
7) Sekcja Finansowo – Księgowa,
8) Sekcja Administracyjna i Obsługi Technicznej,
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
4) w załączniku nr 5 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Laboratoryjny;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
5) w załączniku nr 6 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2 Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Personalnych i Socjalnych;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
6) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Oddział Laboratoryjny;
7) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Informatyk;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
15) Stanowiska Pracy Radców Prawnych;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
7) w załączniku nr 8 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2 Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”;
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Terenowego, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Higieny Komunalnej,
c) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
d) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
e) Sekcja Epidemiologii,
f) Sekcja Higieny Pracy,
g) Sekcja Badań Szkodliwości Fizycznych,
h) Sekcja Poboru Prób;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Statystyki i Kadr;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Informatyk;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
8) w załączniku nr 9 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Pracy;
3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
7) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
15) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
9) w załączniku nr 10 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych;
12) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
13) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych.
b) § 8 otrzymuje brzmienie
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Odział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Odział Higieny Pracy;
5) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Badań Mikrobiologicznych,
b) Sekcja Badań Fizykochemicznych Wody i Żywności,
c) Sekcja Aparatury Specjalnej i Badań Powietrza;
6) Oddział Próbobiorców i Orzecznictwa;
7) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjna;
8) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
10) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
11) Sekcja Organizacji, Statystyki, Informacji i Szkoleń;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
10) w załączniku nr 11 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy – Informatyk;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
14) Rejestratorka Medyczna.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
11) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
12 ) w załączniku nr 13 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, tym uzgadnianie dokumentacji projektowej i prowadzenie czynności kontrolnych;
2) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w dziedzinach objętych nadzorem;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) w zakresie działalności zapobiegawczej - opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych, stanu higieniczno-sanitarnego oraz opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Terenowego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
13) w załączniku nr 14 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości,
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
14) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Referenta ds. Personalnych i Socjalnych;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Referenta ds. Informacji, Szkoleń i Statystyki.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
15) w załączniku nr 16 do zarządzenia:
a) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
16) w załączniku nr 17 do zarządzenia:
a) w § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
4) działalność przeciwepidemiczną;
5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych;
13) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
14) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
16) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
17) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi i zdrowotnymi w nadzorowanych obiektach.";
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Komunalnej
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjna;
6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Sekcja Spraw Pracowniczych i Socjalnych;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Szkoleń;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
18) w załączniku nr 18 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny;
2) Oddział Kontroli i Nadzoru;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Stanowisko Pracy Rady Prawnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
19) w załączniku nr 19 do zarządzenia:
a) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Kontroli i Nadzoru;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
6) Stanowisko Pracy Rady Prawnego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
19) w załączniku nr 20 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
14) Stanowisko Pracy Rady Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
20) w załączniku nr 21 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Oddział Laboratoryjny;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Sekcja Higieny Pracy;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Sekcja Systemu Jakości;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Socjalnych;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
15) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
21) w załączniku nr 22 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
7) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Sekcja Statystyki;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
14) Stanowisko Pracy Rady Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
22) w załączniku nr 23 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny;
2) Oddział Nadzoru Terenowego;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
23) w załączniku nr 24 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Oddział Laboratoryjny;
10) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Finansowo – Księgowa,
b) Sekcja Administracyjno – Techniczna;
11) Sekcja Prawna;
12) Sekcja Organizacji i Kadr;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Sanitarnego;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
24) w załączniku nr 25 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Laboratorium Pomiarów Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
9) Stanowisko Pracy Rady Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
25) w załączniku nr 26 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Bieżącego;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Laboratorium Bakteriologii i Serologii;
4) Laboratorium Badań Środowiska Pracy;
5) Laboratorium Monitoringu Środowiska;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
10) Stanowisko Pracy Rady Prawnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
26) w załączniku nr 27 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Bieżącego;
2) Oddział Nadzoru Laboratoryjnego;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Stanowisko Pracy Rady Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1439 ).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 – 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz.1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz.1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 12, poz. 113.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5008 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.