nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-RDz.U.04.236.2370

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R.


Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje :

§ 1.

Rozporządzenie określa :
1) zasady i warunki przechowywania, zakupu oraz używania do celów naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R przez instytucje naukowe i specjalistyczne realizujące zadania w zakresie prowadzenia badań naukowych nad problematyką narkomanii, jeżeli jest to niezbędne dla prowadzenia takich badań;
2) tryb wchodzenia przez instytucje o których mowa w pkt 1, w posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R.

§ 2.

Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R przechowywane są przez instytucje, o których mowa w § 1 pkt 1, w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą oraz zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.

§ 3.

1. Instytucje, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonują zakupu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 8 lub zgody, o której mowa w art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”.
2. Instytucje, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonują zakupu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R w hurtowni farmaceutycznej na podstawie zapotrzebowania zawierającego:
1) nazwę instytucji, o której mowa w § 1 pkt 1 i jej dokładny adres;
2) numer i datę wydania stosownego zezwolenia lub zgody wraz ze wskazaniem organu, który wydał zezwolenie lub zgodę;
3) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, postać farmaceutyczną, dawkę oraz zamawianą ilość;
4) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru;
5) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczątkę imienną kierownika instytucji, o której mowa w § 1 pkt 1, lub osoby przez niego upoważnionej.


§ 4.

1. Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R używane do celów naukowych podlegają ewidencji.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej :
1) na stronie tytułowej – nazwę i dokładny adres instytucji, o której mowa w § 1 pkt 1 oraz numer i datę wydania zezwolenia o którym mowa w art. 23 ust. 8 ustawy lub zgody o której mowa w art. 23 ust. 11 ustawy;
2) na kolejno ponumerowanych stronach – odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej lub ich preparatów oraz prekursora z grupy I-R, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki :
a) w odniesieniu do przychodu :
- liczbę porządkową;
- datę dostawy;
- nazwę dostawcy;
- oznaczenie dokumentu przychodu;
- ilość dostarczoną, wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach,
b) w odniesieniu do rozchodu :
- liczbę porządkową;
- datę pobrania;
- ilość pobraną wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach;
- imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej,
c) saldo po dostarczeniu lub pobraniu,
d) ewentualne uwagi.

§ 5 .

1. Instytucje, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą wchodzić w posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R nie będących produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, przejętych przez Skarb Państwa zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy, w ilości niezbędnej do prowadzenia badań.
2. Przejęcie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego :
1) nazwę jednostki przekazującej i jej dokładny adres;
2) nazwę instytucji , o której mowa w § 1 pkt 1 i jej dokładny adres;
3) datę wydania i oznaczenie wyroku sądu orzekającego o przepadku;
4) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, postać farmaceutyczną, dawkę;
5) datę sporządzenia protokołu;
6) podpisy osób upoważnionych do przekazania i odbioru.

3. Kopia protokołu, o którym mowa w ust. 2, przekazywana jest do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAw porozumieniu :
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji


Minister Nauki i Informatyzacji

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4259 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.