nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w GarwolinieDz.Urz.MZ.04.11.105

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 września 2004 r.
w sprawie nadania statutu
Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 stawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 199r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3,
poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081
i Nr 223, poz. 2215.
STATUT
KRAJOWEGO OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ DLA NIELETNICH
W GARWOLINIE


Rozdział I
Nazwa, siedziba, obszar działania


§ 1.

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie (Dz. U. Nr 84,poz. 792).
§ 2.

Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.1));
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,poz. 535, z późn. zm.2));
3) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,poz. 408, z późn. zm.3));
4) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.4));
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,z późn. zm.5));
6) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,poz. 148, z późn. zm.6)).

§ 3.

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Garwolin.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje cały kraj.

Rozdział II
Cele i zadania


§ 4.

Ośrodek jest przeznaczony do wykonywania orzeczeń sądu o umieszczeniu nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym, wydanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

§ 5.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności zadania wymienione w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

§ 6.

Wykonując swoje zadania, Ośrodek współpracuje w szczególności z innymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.


Rozdział III
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych


§ 7.

Ośrodek udziela następujących świadczeń zdrowotnych:
1) badania i porady lekarskie;
2) leczenie;
3) badania psychologiczne i terapia psychologiczna;
4) badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna;
5) pielęgnacja chorych;
6) pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi;
7) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowa;
8) rehabilitacja lecznicza.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie


§ 8.

1. Organem Ośrodka jest Dyrektor.
2. Organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna.

§ 9.

1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników i wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
4. Jeżeli wymagają tego przepisy odrębne, Dyrektor podejmuje decyzje w oparciu o opinie właściwych organów.
5. Odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem ponosi Dyrektor.
6. Dyrektor zarządza Ośrodkiem bezpośrednio lub przy pomocy Zastępców Dyrektora.
7. Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Zastępcami Dyrektora.
8. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne w zakresie uregulowanym niniejszym statutem.

§ 10.

1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) przewodniczący;
2) 7 członków, w tym przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członków Rady Społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
4. Osoby powołane w skład Rady Społecznej mogą być w każdym czasie odwołane na wniosek własny lub podmiotu, którego są przedstawicielami.
5. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady Społecznej przed upływem danej kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej w możliwie najkrótszym terminie.
6. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w sytuacji określonej w ust. 5 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.
7. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej danej kadencji zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 11.

1. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
2. Rada Społeczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego następnie przez ministra właściwego do sprawa zdrowia.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej może uczestniczyć Dyrektor.

§ 12.

1. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą zespoły leczniczo-rehabilitacyjne i pracownie.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka określa w regulaminie organizacyjnym Dyrektor.

Rozdział V
Gospodarka finansowa


13.

Ośrodek jest publicznym zakładam opieki zdrowotnej, prowadzonym w formie jednostki budżetowej finansowanej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do sprawa zdrowia.

§ 14.

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Ośrodek sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 15.

1. Ośrodek sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Ośrodek spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor.


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304i Nr 223, poz. 2217.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 113, poz. 731 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2002 r. Nr 120, poz. 1268.
3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256
i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113,poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45,poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
4)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz.1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.
6)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6485 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.