nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia Regulaminu Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami, zasad obsługi organizacyjno-technicznej i zasad finansowania Zespołu oraz trybu wyłaniania przedstawicieli Narodowego Funduszu ZdrowiaDz.Urz.MZ.03.06.49

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 maja 2003 r.
w sprawie określenia Regulaminu Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami, zasad obsługi organizacyjno-technicznej i zasad finansowania Zespołu oraz trybu wyłaniania przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.


Na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zespół do Spraw Gospodarki Lekami, zwany dalej "Zespołem", realizuje zadania określone w ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, zwanej dalej "ustawą", działając w oparciu o Regulamin Zespołu określający jego organizację, sposób i tryb działania oraz sposób wyłaniania Przewodniczącego Zespołu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Obsługę organizacjo-techniczną Zespołu, a w szczególności obsługę kancelaryjno-biurową, zapewnia Departament Polityki Lekowej, współpracując w tym zakresie z Przewodniczącym Zespołu.

§ 3.

1. Prace Zespołu finansowane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.
2. Minister Zdrowia zatwierdza plan finansowy Zespołu na następny rok kalendarzowy.

§ 4.

1. W skład Zespołu wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Ministra Zdrowia;
2) trzech przedstawicieli Ministra Finansów;
3) trzech przedstawicieli Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
2. Minister Zdrowia może powołać do udziału w Zespole, na okres 1 roku, trzech przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", wyłonionych w trybie określonym w § 5.

§ 5.

Minister Zdrowia powołuje w skład Zespołu przedstawicieli Funduszu, spośród 5 kandydatów przedstawianych przez Prezesa Funduszu.

§ 6.

Członków Zespołu powołuje i odwołuje Minister Zdrowia, na wniosek właściwych organów.

§ 7.

Członek Zespołu może być odwołany w każdym czasie, na wniosek właściwego organu, w szczególności w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) stwierdzenia istnienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;
3) choroby trwale uniemożliwiającej udział w pracach Zespołu,
4) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;
5) rażącego naruszenia swoich obowiązków.

§ 8.

Właściwy organ, wnioskując do Ministra Zdrowia o odwołanie swojego przedstawiciela ze składu Zespołu, wskazuje jednocześnie innego przedstawiciela.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia Regulaminu Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami, zasad obsługi organizacyjno-technicznej i zasad finansowania Zespołu oraz trybu wyłaniania przedstawicieli kas chorych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 71 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 10, poz. 59).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN
Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami


§ 1.

Zespół do Spraw Gospodarki Lekami, zwany dalej "Zespołem", wykonuje zadania, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zwanej dalej "ustawą".

§ 2.

Zespół jest organem powołanym w szczególności do przygotowywania i przedstawiania Ministrowi Zdrowia stanowisk w zakresie ustalania wykazów oraz cen urzędowych leków i wyrobów medycznych.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Ministra Zdrowia;
2) trzech przedstawicieli Ministra Finansów;
3) trzech przedstawicieli Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
2. Minister Zdrowia może powołać w skład Zespołu do trzech przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

1. Przewodniczącego Zespołu i Zastępcę Przewodniczącego Zespołu wybiera Minister Zdrowia spośród swoich przedstawicieli.
2. Minister Zdrowia w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Zespołu i Zastępcę Przewodniczącego Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu.

§ 5.

Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który w szczególności:
1) organizuje i inicjuje pracę Zespołu;
2) zwołuje posiedzenia Zespołu;
3) przewodniczy obradom Zespołu i czuwa nad sprawnym ich przebiegiem;
4) wnioskuje do właściwego organu o odwołanie członka Zespołu, w przypadku jego nieusprawiedliwionej nieobecności co najmniej na 3 posiedzeniach Zespołu;
5) w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego, przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia projekt planu finansowego Zespołu na następny rok kalendarzowy.

§ 6.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu pełni obowiązki Przewodniczącego Zespołu, określone w § 5 pkt 1-3, w przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu lub w razie wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej Przewodniczącemu Zespołu osobiste wykonywanie jego funkcji, a ponadto:
1) przygotowuje projekt porządku obrad posiedzeń;
2) przygotowuje projekt terminarza posiedzeń;
3) sporządza opinię o zasadności zlecenia wykonania ekspertyzy lub opracowania, osobom nie będącym członkami Zespołu, a także o przewidywanych kosztach ich wykonania;
4) prowadzi rejestr zleconych prac;
5) czuwa nad terminowym sporządzeniem ekspertyzy lub opracowania.

§ 7.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, z tym, że pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Minister Zdrowia.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu, w formie pisemnej, wskazujące datę, miejsce i czas posiedzenia, a także proponowany porządek dzienny - i w razie potrzeby - stosowne dokumenty powinny być wysłane członkom Zespołu najpóźniej na 5 dni przed odbyciem posiedzenia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenia mogą być zwoływane z pominięciem zasad przewidzianych w ust. 3, jednak w takim przypadku powinno być stwierdzone w sposób nie budzący wątpliwości, iż wszyscy członkowie Zespołu zostali powiadomieni o dacie, miejscu i czasie posiedzenia.

§ 8.

1. W posiedzeniu Zespołu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, bez prawa głosu.
2. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Zespołu przedstawia propozycje porządku obrad, do którego członkowie Zespołu mogą zgłaszać wnioski. Porządek obrad przyjmowany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Dyskusja odbywa się nad każdym punktem porządku obrad osobno.
4. Przewodniczący Zespołu udziela głosu członkom Zespołu według kolejności zgłoszeń. W przypadku wniosków Formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszeń. Przewodniczący może zawsze zabrać głos poza kolejnością.

§ 9.

Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek dzienny, nazwiska i imiona obecnych członków Zespołu, przebieg obrad, powzięte uchwały i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły i uchwały podpisują: Przewodniczący i protokolant.

§ 10.

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uchwały w sprawie przyjęcia stanowisk w zakresie ustalania wykazów oraz cen urzędowych leków i wyrobów medycznych podejmowane są bezwzględną większością głosów, do przyjęcia których niezbędny jest udział w posiedzeniu co najmniej połowy członków Zespołu, w tym przynajmniej po jednym z przedstawicieli: Ministra Zdrowia, Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 11.

Przewodniczący Zespołu może wyodrębnić ze składu Zespołu podzespoły w celu realizacji cząstkowych zadań określonych przez Przewodniczącego.

§ 12.

Przewodniczący Zespołu może zlecić osobom nie będącym członkami Zespołu przygotowanie ekspertyz i innych opracowań, określając jednocześnie temat, zakres i termin wykonywania ekspertyz lub opracowania oraz ustalając stosowne wynagrodzenie.

§ 13.

Zespół składa Ministrowi Zdrowia okresowe sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swojej działalności, nie rzadziej niż dwa razy w roku: do dnia 31 marca i do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-10
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 6250 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.