nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Programu badań prenatalnych w PolsceDz.Urz.MZ.03.12.111

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 października 2003 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Programu badań prenatalnych w Polsce.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania Programu badań prenatalnych w Polsce, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący: prof. Stanisław Radowicki - Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa;
2) zastępcy przewodniczącego:
a) prof. Jerzy Lubiński - Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki,
b) prof. Jacek Zaremba - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
3) członkowie:
a) prof. Krzysztof Szaflik - Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
b) dr hab. Lucjusz Jakubowski - Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
c) dr hab. Krzysztof Sodowski - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach,
d) dr hab. Tomasz Niemiec - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
e) prof. Wiesław Szymański - Akademia Medyczna w Bydgoszczy,
f) dr hab. Krzysztof Preis - Akademia Medyczna w Gdańsku,
g) prof. Ryszard Czajka - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie,
h) dr hab. Krzysztof Drews - Akademia Medyczna w Poznaniu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) określenie rodzajów badań prenatalnych oraz zasad ich wykonywania, w tym:
a) zdefiniowanie pojęcia i zakresu badań:
– genetycznych,
– wizualizacyjnych,
– biochemicznych,
b) określenie standardów technicznych aparatury gwarantującej realizację badań, o których mowa w lit. a,
c) określenie kwalifikacji pracowników wykonujących badania prenatalne;
2) wskazanie placówek, które wykonując badania prenatalne, zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z realizacji pkt 1, mogłyby tworzyć krajową sieć w ramach Programu.

§ 4.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Zespołu.
4. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.

§ 6.

1. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Opracowany Program badań prenatalnych w Polsce przewodniczący przekaże w formie pisemnej Ministrowi Zdrowia w terminie do dnia 28 listopada 2003 roku.

§ 7.

1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 8.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 9.

Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac, o których mowa w § 3.

§ 10.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-10-27
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5236 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.