nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod TerapiiDz.Urz.MZ.02.08.40
zmiana Dz.Urz.MZ.03.02.09
Dz.Urz.MZ.03.05.36
Dz.Urz.MZ.03.07.61
Dz.Urz.MZ.04.01.09


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 25 lipca 2002 r.
w sprawie powołania Rady do Spraw
Niekonwencjonalnych Metod Terapii


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii, zwaną dalej "Radą", jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

§ 2.

W skład Rady wchodzą:
1) dr med. Zygmunt Filipowicz - Prezes Towarzystwa Uzdrowiska Konstancin, Naczelny Lekarz Uzdrowiska Konstancin, Prezes Rady Nadzorczej i koordynator programów prozdrowotnych Polskiej Agencji Ekologicznej - jako Przewodniczący Rady,
2) dr Jan Kopczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - jako Zastępca Przewodniczącego Rady,
3) prof. dr hab. med. Henryk Gaertner - Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego,
4) Dariusz Stencel - prawnik, Dyrektor Instytutu Zdrowia w Katowicach,
5) doc. dr hab. Marzanna Magdoń - Prezes Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego, Prezes Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, Redaktor Naczelny kwartalnika "Sztuka Leczenia", pracownik naukowy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
6) prof. dr hab. Jan Tylka - Zastępca Kierownika Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Instytutu Kardiologii, Dziekan Studiów Zaocznych Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
7) Wojciech Rudnicki - radca prawny Naczelnej Rady Aptekarskiej, koordynator zespołu radców prawnych Naczelnej Rady Lekarskiej,
8) Marek Piątkowski - Doradca Prawny Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
9) dr Małgorzata Celuch - Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Piaseczyńskiego,
10) dr Robert Strzelczyk - Dyrektor Leczniczo-Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny Rodzinnej w Sobótce, Wiceprezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
11) Małgorzata Krowiak - główny specjalista, Departament Akredytacji i Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.


§ 3.

1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opracowanie merytorycznych założeń do uregulowania w przepisach prawnych problematyki niekonwencjonalnych metod terapii, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) kryteriów prowadzenia działalności w tym zakresie,
b) zasad i trybu uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie takiej działalności,
c) zasad współdziałania osób prowadzących tę działalność z lekarzami,
2) opracowanie założeń dotyczących kontroli w zakresie stosowania przepisów, o których mowa w pkt 1,
3) inicjowanie badań naukowych z zakresu niekonwencjonalnych metod terapii oraz wykorzystywanie ich wyników,
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia.

§ 4.

1. W skład Rady może wchodzić od 9 do 15 osób, w tym Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady.
2. Minister Zdrowia w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 5.

1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz poprzez działalność powoływanych przez siebie komisji lub zespołów roboczych.
2. Wewnętrzną organizację oraz tryb pracy Rady określa regulamin podjęty w formie uchwały na posiedzeniu Rady, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.
3. W sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej Przewodniczący Rady może zasięgać opinii specjalistów i ekspertów oraz zlecać opracowanie niezbędnych ekspertyz, opinii i projektów.

§ 6.

1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, który w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Rady,
2) przewodniczy posiedzeniom Rady,
3) formułuje zadania do planu prac Rady,
4) reprezentuje Radę na zewnątrz,
5) przedkłada Ministrowi Zdrowia okresowe sprawozdania z działalności Rady.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady pełni obowiązki Przewodniczącego Rady, określone w ust. 1, w przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu.

§ 7.

1. Posiedzenia Rady odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Ministra Zdrowia, lub co najmniej trzech członków Rady.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
4. Posiedzenia Rady są protokołowane.

§ 8.

1. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady zapewnia Departament Akredytacji i Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady pokrywane są z części 46 - Zdrowie.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-07-25
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8885 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.