nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod TerapiiDz.Urz.MZ.03.2.9

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 7 lutego 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1999 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 40) w § 2:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) dr Jan Kopczyk - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego";
2) po pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: "12) prof. dr hab. Jan Łazowski - Przewodniczący Komisji oceniającej stosowane metody balneologiczne i fizykalne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i fizykoterapii, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-07
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 6077 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.