nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w ZabrzuDz.Urz.MZ.02.11.65
zmiana Dz.Urz.MZ.09.02.07
Dz.Urz.MZ.09.04.17


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 listopada 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Dz. Urz. MZ Nr 3, poz. 5 i Nr 7, poz. 26) w § 1:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) przewodniczący: Krystyna Płukis - przedstawiciel Ministra Zdrowia,";
2) pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
"b) Wojciech Figiel - przedstawiciel Ministra Zdrowia".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-11-29
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5820 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.