nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środkiUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 listopada 2004 roku

Termin zgłaszania uwag upłynął
w dniu 3 grudnia 2004 roku

Uwagi przekazywano na adres
e.wojcik@mz.gov.plROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia ................................ 2004 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki


Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi przysługujących swiadczeniobiorcy, podstawowe kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania oraz wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, a także wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi podlegające naprawie, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Ustala się wykaz środków pomocniczych przysługujących świadczeniobiorcy, podstawowe kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania oraz wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Ustala się wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznym oraz środki pomocnicze, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (Dz. U. Nr 85, poz. 787).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
UZASADNIENIE


Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) minister właściwy do spraw zdrowia został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz zlecenia na zaopatrzenie w nie.

Przygotowany projekt nie odbiega do dotychczas obowiązujących w tym zakresie regulacji tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (Dz. U. Nr 85, poz. 787) oraz funkcjonującego w praktyce zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Rozporządzenie wprowadza wzór zlecenia, składający się z trzech części, wypełnianych odpowiednio przez podmiot wystawiający zlecenie, NFZ lub realizator zlecenia i realizator zlecenia i osoba odbierającego. Druk zawiera informacje o świadczeniobiorcy, przysługujących mu uprawnieniach i dokumentach je potwierdzających, rodzaju schorzenia i właściwego (rodzajowo, czasowo itp.) wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym/środka pomocniczego, a także potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym/środka pomocniczego.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego
Rozporządzenie będzie oddziaływało na wszystkich świadczeniobiorców na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektor finansów publicznych
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków finansowych, w stosunku do aktualnie ponoszonych wydatków, dla budżetu państwa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do szerokich konsultacji zarówno międzyresortowych, jak i społecznych, w tym do samorządów i związków zawodowych. Wykonane zostaną zapisy delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia, które zobowiązują do zasięgnięcia opinii Prezesa Funduszu oraz Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i rozwój regionów.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i rozwój regionów.

5. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób.
Zapisy projektowanego rozporządzenia mają znaczenia dla pacjentów, którzy cierpiąc na różnego rodzaju schorzenia lub po przebyciu leczenia, w celu prowadzenia normalnego trybu życia muszą korzystać z wyrobów medycznych będącymi przedmiotami ortopedycznymi oraz środków pomocniczych.

6. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Zakres projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.Załączniki do dokumentu : zal_1_prmz_wykaz_17112004.zip zal_1_prmz_wykaz_17112004.zip zal_2_prmz_wykaz_17112004.zip zal_2_prmz_wykaz_17112004.zip zal_3_prmz_wzor_zlecenia_17112004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9103 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2018 © by Ministerstwo Zdrowia.