nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnychDz.U.04.255.2567

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie wzorów zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych


Na podstawie art. 25d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzory zaświadczeń potwierdzające wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.

Ustala się wzory zaświadczeń potwierdzające wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 3 i nr 4 do rozporządzenia.

§ 3.

Ustala się wzory zaświadczeń potwierdzające wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 5 i nr 6 do rozporządzenia.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru (Dz. U. Nr 65, poz. 602).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.Załączniki do dokumentu : zal_1_2_rmz_zaswiadczenie_16112004.zip zal_1_2_rmz_zaswiadczenie_16112004.zip zal_3_4_rmz_zaswiadczenie_16112004.zip zal_3_4_rmz_zaswiadczenie_16112004.zip zal_5_6_rmz_zaswiadczenie_16112004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6515 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.