nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.15.133

zmiana Dz.Urz.MZ.04.15.134
Dz.Urz.MZ.04.18.141
Dz.Urz.MZ.07.06.19
Dz.Urz.MZ.07.11.40ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych
w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust.6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz.199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1.

1. Zarządzenie określa zasady i tryb opracowywania i uzgadniania projektów oraz ogłaszania i wydawania aktów normatywnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do projektów aktów normatywnych opracowywanych i przekazanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Ilekroć w przepisach zarządzenia jest mowa o:
1) projekcie – rozumie się przez to projekt aktu normatywnego przygotowany zgodnie z zasadami określonymi zarządzeniem;
2) komórce właściwej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Ministerstwa Zdrowia właściwą ze względu na zakres jej działania określony w zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz.6, z późń.zm.2)).

§ 3.

Komórki właściwe oraz jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia są obowiązane analizować akty normatywne należące do ich właściwości pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności.

§ 4.

Prace legislacyjne w Ministerstwie Zdrowia wszczyna się na wniosek:
1) stałego członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, o którym mowa w przepisach zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia, nadzorującego realizację zadań przez komórkę właściwą lub
2) komórki właściwej.

§ 5.

1. Komórka właściwa sprawuje nadzór merytoryczny przebiegu prac legislacyjnych nad projektem.
2. Opracowanie projektu wstępnego należy do obowiązków komórki właściwej.
3. Projekt przygotowuje się z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
4.Uzasadnienie projektu powinno odpowiadać zasadom określonym w § 10 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002r Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz.221 i Nr 30, poz. 482 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 734).
5. Kolejne wersje projektu winny być oznaczone poprzez zamieszczenie na nich daty opracowania.
6. Strony projektu winny być ponumerowane w sposób odzwierciedlający całkowitą liczbę stron projektu oraz numer strony bieżącej projektu.

§ 6.

Wstępną ocenę zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej przygotowuje komórka właściwa w porozumieniu z Departamentem Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

1. Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia prowadzi rejestr metryk projektów, o których mowa w § 8, § 20 ust. 1 i § 23.
2. Zaktualizowany rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest przedstawiany raz w tygodniu na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia przez Dyrektora Departamentu Prawnego.

Rozdział 2
Opracowanie i uzgadnianie projektu ustawy


§ 8.

W celu udokumentowania przebiegu prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy prowadzi się metrykę projektu ustawy, której wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 9.

Projekt wstępny ustawy komórka właściwa kieruje na posiedzenie Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w trybie określonym zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Kolegium Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 14, poz. 125).

§ 10.

1. Projekt ustawy, po omówieniu na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, komórka właściwa kieruje do uzgodnień wewnętrznych.
2. Uzgodnienia wewnętrzne obejmują uzgadnianie projektu ustawy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia.
3. Uzgodnienia wewnętrzne mogą obejmować uzgadnianie projektu ustawy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Termin uzgodnień wewnętrznych wynosi 7 dni.
5. W uzasadnionych przypadkach można wyznaczyć termin krótszy niż określony w ust. 4.
6. Komórki właściwe oraz jednostki, o których mowa w ust. 3, powinny zgłaszać uwagi do projektu ustawy wraz z ich uzasadnieniem albo informować o ich braku w wyznaczonym terminie.
7. W przypadku powstania rozbieżności komórka właściwa organizuje i przeprowadza konferencję uzgodnieniową wewnętrzną w celu ich usunięcia.
8. W przypadku nie uzgodnienia treści projektu komórka właściwa przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia stałemu członkowi Kolegium Ministra Zdrowia nadzorującemu realizację zadań należących do Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Nowy projekt ustawy opracowany w następstwie przedstawionych w trakcie uzgodnień wewnętrznych uwag, opinii i propozycji, komórka właściwa kieruje na posiedzenie Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lub Kolegium Ministra Zdrowia w trybie określonym zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Kolegium Ministra Zdrowia.

§ 12.

1. Projekt ustawy omówiony na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lub Kolegium Ministra Zdrowia, parafowany przez dyrektora komórki właściwej, komórka właściwa przekazuje do uzgodnień zewnętrznych przy piśmie przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, zwanym dalej „rozdzielnikiem”.
2. Projekt ustawy oraz rozdzielnik, o których mowa w ust. 1, są parafowane przez Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia. Projekt jest parafowany „za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym”.
3. Projekt ustawy, o którym w ust.1, komórka właściwa przekazuje do ogłoszenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.

§ 13.

1. Przed skierowaniem projektu ustawy do uzgodnień zewnętrznych komórka właściwa przesyła projekt ustawy do:
1) Rządowego Centrum Legislacji celem zaopiniowania pod względem oceny skutków regulacji (OSR) i zakresu konsultacji społecznych;
2) Rządowego Centrum Studiów Strategicznych celem zaopiniowania pod względem oceny skutków społeczno-gospodarczych regulacji.
2. Projekt ustawy kierowany jest do podmiotów, o których mowa w ust. 1, pismem przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

Kopie projektu ustawy, rozdzielnika i pisma przewodniego, o którym mowa w § 13 ust. 2, komórka właściwa przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Sekretarzowi Stanu oraz Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 15.

1. Uzgodnienia zewnętrzne prowadzi komórka właściwa.
2. W przypadku powstania rozbieżności komórka właściwa organizuje i przeprowadza konferencję uzgodnieniową zewnętrzną w celu ich usunięcia.
3. W konferencji, o której mowa w 2, obok zaproszonych podmiotów biorą również udział przedstawiciele Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia, o ile rozbieżności dotyczą zagadnień formalno-prawnych.
4. Organizacja konferencji uzgodnieniowej oraz wyjaśnianie i usuwanie rozbieżności stanowisk oraz rozstrzyganie sporów następuje na zasadach i w trybie określonym w § 14 i 15 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002r Regulamin pracy Rady Ministrów.

§ 16.

1. Uzgodniony projekt ustawy komórka właściwa przekazuje na posiedzenie Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.
2. Przepis § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 17.

Omówiony na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia projekt komórka właściwa, w porozumieniu odpowiednio z Departamentem Prawnym w Ministerstwie Zdrowia albo Departamentem Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Zdrowia, przekazuje do rozpatrzenia odpowiednio przez Komitet Rady Ministrów albo Komitet Europejski Rady Ministrów.

§ 18.

1. Po rozpatrzeniu projektu ustawy odpowiednio przez Komitet Rady Ministrów albo Komitet Europejski Rady Ministrów komórka właściwa kieruje do Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia celem jego oceny prawno – redakcyjnej przed rozpatrzeniem przez Komisję Prawniczą.
2. Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia przekazuje projekt ustawy do Rządowego Centrum Legislacji w celu jego rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Prawniczej lub zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia projektu na posiedzeniu Komisji Prawniczej.
3. Na posiedzeniach Komisji Prawniczej Ministerstwo Zdrowia reprezentuje przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia oraz – w razie potrzeby – przedstawiciel komórki właściwej lub jednostki podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 19.

Rozpatrzony przez Komisję Prawniczą albo zwolniony z tego obowiązku projekt ustawy komórka właściwa w porozumieniu z Departamentem Prawnym przekazuje do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.


Rozdział 3
Opracowanie i uzgadnianie projektu rozporządzenia


§ 20.

1. W celu udokumentowania przebiegu prac legislacyjnych dotyczących projektu rozporządzenia prowadzi się metrykę projektu rozporządzenia, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Do opracowania i uzgadniania projektu rozporządzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 9 – § 19.

§ 21.

1. Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia przedkłada projekt rozporządzenia do podpisu ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przedłożenie projektu rozporządzenia do podpisu następuje po uzyskaniu akceptacji Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia sprawującego nadzór nad realizacją zadań przez komórkę właściwą, której zakresu działania dotyczy treść projektu rozporządzenia.
3. W przypadku rozporządzeń wspólnych ministra właściwego do spraw zdrowia i innego ministra lub rozporządzeń podpisywanych przez innego ministra „w porozumieniu” Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia, po podpisaniu projektu rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia, przekazuje pismem przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia projekt rozporządzenia do właściwego ministra.

§ 22.

Przepisy § 9 - § 20 ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów rozporządzeń Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia.

Rozdział 4
Opracowanie i uzgadnianie projektu zarządzenia


§ 23.

W celu udokumentowania przebiegu prac legislacyjnych dotyczących projektu zarządzenia prowadzi się metrykę projektu zarządzenia, której wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 24.

Do projektu zarządzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 9 - §11 i § 21 ust. 1 i 2.

§ 25.

Komórka właściwa pismem przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia zawiadamia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania w drodze zarządzenia rad i zespołów, o których mowa art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717).

Rozdział 5
Ogłaszanie i wydawanie aktów normatywnych


§ 26.

Akty normatywne podpisane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, podlegające ogłoszeniu odpowiednio w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” albo Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia przekazuje pismem przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia, do publikacji.

§ 27.

1. Rozporządzenia i zarządzenia podpisane przez ministra właściwego do spraw zdrowia są przekazywane przez Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia do ogłoszenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.

Rozdział 6
Uzgadnianie projektów przekazanych do zaopiniowania lub uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia§ 28.

1. Projekty przekazane do zaopiniowania lub uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia kieruje do komórki właściwej lub jednostki podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w celu zaopiniowania projektu w wyznaczonym terminie, jeżeli normowane zagadnienie związane jest z zakresem ich działania.
2. Do opiniowania projektu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 6.
3. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące opiniowanego lub uzgadnianego projektu opracowuje Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia, na podstawie opinii, o których mowa w ust. 1.
4. Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia albo Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia, projekt stanowiska, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dotyczy on zagadnień istotnych z punktu widzenia zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 29.

W konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu, o którym mowa w § 28 ust. 1, uczestniczy dyrektor komórki właściwej opiniującej projekt lub osoba przez niego upoważniona, a jeżeli stanowisko, o którym mowa w § 28 ust. 4, zawiera uwagi dotyczące zagadnień formalno – prawnych również upoważniony przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia

§ 30.

Przepisy § 28 i 29 stosuje się odpowiednio do uzgadniania projektów umów międzynarodowych.

Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe§ 31.

Metryki projektów, o których mowa w§ 8, § 20 ust. 1 i § 23, wypełnia się od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002r Regulamin pracy Rady Ministrów oraz ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.3)).

§ 32.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 3, poz. 33 oraz z 2004 r. Nr 8, poz. 82 i Nr 14, poz. 123.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.Załączniki do dokumentu :Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11700 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.