nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnychDz.U.04.258.2586

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 20 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu
podyplomowego pielęgniarek i położnych


Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm. 2)) zarządza się co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 69, poz. 815) w § 20 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) wynagrodzenia stażystów oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o ile podmiot tworzy ten fundusz,
2) ryczałt przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stażu przez zakład organizujący staż.

3. Pielęgniarka, położna odbywająca staż otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 962 zł.
2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
3a. Ryczałt, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się w wysokości 192 zł miesięcznie od każdego zatrudnionego stażysty.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Zdrowia1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6803 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.