nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeńDz.U.04.261.2601
zmiana z dnia 6 maja 2008 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń


Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:
1) wykaz świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 3, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu, trwającego 42 dni od dnia porodu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 5, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2.

Osobom upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane dla tych osób:
1) znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

§ 3.

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 i 3 do rozporządzenia, zakwalifikowane jako świadczenie gwarantowane dla tych osób, z wyłączeniem procedury wizyty nie połączonej z innymi świadczeniami ( tj. pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6 roku życia).

§ 4.

1. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 3 – 6, jest:
1) w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia - karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku nieprzedstawienia karty ubezpieczenia zdrowotnego - dokument stwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia;
2) w odniesieniu do kobiet w ciąży - karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego dokument stwierdzający tożsamość;
3) w odniesieniu do kobiet w okresie połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego dokument stwierdzający tożsamość;
2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 2, w odniesieniu do osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim jest orzeczenie o niepełnosprawności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)).
3. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 3, w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim jest orzeczenie o niepełnosprawności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.3)).

§ 5.

1. Rozporządzenie stosuje się do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty udzielanych po dniu 1 października 2004 r.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2269 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, poz. 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966, oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń (Dz. U. Nr 115, poz. 1088) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. Nr 115, poz. 1089).Załączniki do dokumentu : zal_1_2_dentysta_24112004.zip zal_1_2_dentysta_24112004.zip zal_3_6_dentysta_24112004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 25612 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.