nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej



Dz.U.04.251.2517

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74, poz. 366, z 1993 r. Nr 16, poz. 77, z 1994 r. Nr 26, poz. 95, z 1998 r. Nr 37 poz. 214 i z 1999 r. Nr 94, poz. 1098): w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zakład opieki zdrowotnej, który nie zrealizował programu, o którym mowa w ust. 4, a termin jego realizacji upłynął albo upłynie przed dniem 30 czerwca 2005 r., może prowadzić działalność nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 r.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA



1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 63, poz.315, z 1994r. Nr 121, poz.591, z 1995r. Nr 138, poz.682, Nr 141, poz.692, z 1996r, Nr 24, poz.110, z 1997r. Nr 121, poz.769, z 1998r. Nr 106, poz.668, Nr 117, poz.756, nr 162, poz.1115, z 1999r. Nr 28, poz.255 i poz.256, z 2000r.Nr 3, poz.28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz.948, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz.45, Nr 88, poz.961, Nr 100, poz.1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz.1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, Nr 171 poz. 1663,




Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8356 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.