nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w LublinieDz.Urz.MZ.04.14.119

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 października 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w Regionalnym Centrum;
3) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;
5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;
6) wytwarzanie surowic diagnostycznych i krwinek wzorcowych;
7) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne;
8) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;
9) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
10) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
11) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz badań immunohematologicznych na potrzeby krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
12) dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
13) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
14) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
15) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
16) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
17) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
18) prowadzenie działalności w zakresie mrożenia tkanek;
19) udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;
20) immunizacja dawców w celu pozyskania osocza do produkcji immunoglobulin;
21) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.”;
2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Zamościu;
2) Terenowy Oddział w Chełmie;
3) Terenowy Oddział w Białej Podlaskiej;
4) Terenowy Oddział w Lublinie;
5) Terenowy Oddział w Łukowie;
6) Terenowy Oddział w Puławach;
7) Terenowy Oddział w Lubartowie;
8) Terenowy Oddział w Kraśniku;
9) Terenowy Oddział w Radzyniu Podlaskim;
10) Terenowy Oddział we Włodawie;
11) Terenowy Oddział w Hrubieszowie;
12) Terenowy Oddział w Tomaszowie Lubelskim;
13) Dział Dawców i Pobierania Krwi;
14) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
15) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;
16) Dział Ekspedycji;
17) Dział Preparatyki;
18) Dział Zapewnienia Jakości;
19) Dział Analiz Lekarskich;
20) Dział Księgowości;
21) Dział Ekonomiczno-Administracyjny;
22) Dział Sprawozdawczości;
23) Dział Służb Pracowniczych;
24) Stanowisko Radcy Prawnego;
25) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
26) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności;
27) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości;
28) Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka.”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-10-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6426 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.