nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.15.133

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 listopada 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie ZdrowiaNa podstawie art. 39 ust.6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz.199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 7 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, składa się z części odpowiadającym rodzajom aktów normatywnych.
4. Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia w ramach każdej części, o której mowa w ust. 3, nadaje kolejny numer metryce projektu, o której mowa w § 8, § 20 ust. 1 i § 23. Numer metryki projektu odzwierciedla termin, w którym komórka właściwa wystąpiła do Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia o jego nadanie.”;
  2) w § 8:
a) treść przepisu oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Komórka właściwa występuje do Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia o nadanie numeru metryce, o której mowa w ust. 1.”;
  3) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do opracowania i uzgadniania projektu rozporządzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2 i § 9-§ 19.”;
  4) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Do projektu zarządzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2 i § 9-§ 11 oraz § 21 ust. 1 i2.”;
  5) załączniki do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w
załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-11-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7137 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.