nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji,a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolnościDz.U.04.269.2679
zmiana Dz.U.05.106.903
Dz.U.07.52.351
Dz.U.09.05.32
Dz.U.10.110.735


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolnościNa podstawie art. 203 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji osób:
1) nie pozbawionych wolności – stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pozbawionych wolności – stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) pozbawionych wolności, które według oceny sądu wykazują znaczny stopień demoralizacji lub zagrożenia ponowieniem czynu o znacznej społecznej szkodliwości, albo co do których zachodzi uzasadniona obawa ucieczki i ukrywania się lub też podejrzanych o popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu przestępstwo – stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.

Zakłady, o których mowa w § 1 pkt 2, dysponują następującymi warunkami zabezpieczenia:
1) zapewniają stały nadzór nad obserwowanymi przebywającymi w zakładzie;
2) posiadają drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające obserwowanym samowolne opuszczenie zakładu;
3) wyposażone są w system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek i korytarzy;
4) posiadają elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;
5) zatrudniają personel w liczbie co najmniej dwu i półkrotnie większej niż liczba łóżek przeznaczonych do wykonywania obserwacji.

§ 3.

Koszty obserwacji finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

§ 4.

1. Zakłady, o których mowa w § 1 pkt 2, dostosują warunki zabezpieczenia do warunków, o których mowa w § 2, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. Do czasu dostosowania zakładów do warunków określonych w § 2, obserwacje przeprowadza się w zakładach, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626 i Nr 93, poz. 889.
Załączniki do dokumentu : zal_wyk_psych_21204.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6751 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.