nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowiaDz.U.04.267.2661
zmiana Dz.U.06.231.1687
Dz.U.08.160.995
Dz.U.09.25.155
z dnia 8 maja 2009 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 grudnia 2004 r.
w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych
z budżetu państwa, z części pozostającej
w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia


Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) wykaz i zakres udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) tryb przekazywania środków publicznych na realizację tych świadczeń;
3) sposób ustalania ceny tych świadczeń oraz sposób ich finansowania;
4) podmioty sprawujące ocenę ich jakości.

§ 2.

1. Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w § 1 pkt 1, zwanych dalej „świadczeniami”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Zakres świadczeń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcom, z którymi minister właściwy do spraw zdrowia, zwany dalej "ministrem", zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń, zwaną dalej „umową”.
2. Umowa zawiera w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) określenie rodzaju i liczby świadczeń;
3) określenie okresu, na który jest zawierana umowa;
4) zobowiązanie świadczeniodawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) tryb rozliczeń oraz terminy przekazywania należności za realizację świadczeń;
6) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia albo rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

§ 4.

Przed rozpoczęciem zawierania umów o udzielanie świadczeń, o których mowa w lp. 1-10 załącznika nr 1 do rozporządzenia, minister występuje do Krajowej Rady Transplantacyjnej, zwanej dalej "Radą", o przedstawienie stanowiska w sprawie kryteriów podziału środków finansowych planowanych na następny rok kalendarzowy na poszczególne świadczenia, o których mowa w lp. 1-10 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Stanowisko, o którym mowa w § 4, uwzględnia w szczególności:
1) liczbę osób wpisanych na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie określonych komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
2) liczbę świadczeniodawców, którzy spełniają warunki pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, określone w przepisach, o których mowa w pkt 1.
2. Rada przedkłada ministrowi stanowisko, o którym mowa w § 4, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, w którym świadczenia mają być udzielane.

§ 6.

1. Minister dokonuje wyboru świadczeniodawców, z którymi ma zostać zawarta umowa o udzielenie świadczeń biorąc pod uwagę:
1) informacje, o których mowa w § 5 ust. 1, posiadane przez ministra, w odniesieniu do świadczeń wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1-10;
2) wysokość środków finansowych planowanych na te świadczenia na następny rok kalendarzowy.
2. Dokonując wyboru świadczeniodawców, minister bierze również pod uwagę stanowisko, o którym mowa w § 4, jeżeli zostało przedstawione przez Radę w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 7.

Minister zawiera umowy w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczą te umowy.

§ 8.

1. Ceny świadczeń ustala się, biorąc pod uwagę:
1) ceny proponowane przez świadczeniodawcę;
2) średnie koszty poszczególnych świadczeń określone przez ministra;
3) stanowisko, o którym mowa w § 4 – w przypadku świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1-10.
2. Ustalając średnie koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, minister uwzględnia koszty poszczególnych świadczeń na terenie kraju oraz ceny tych świadczeń określone w umowach zawartych w dwóch poprzednich latach.

§ 9.

1. Przekazanie środków publicznych świadczeniodawcy następuje na podstawie umowy.
2. Środki publiczne, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przeznacza wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy.

§ 10.

1. Świadczeniodawca otrzymuje środki publiczne za udzielone w danym miesiącu świadczenia na podstawie miesięcznego rozliczenia, sporządzonego według wzoru określonego w umowie, oraz faktury, złożonych w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
2. Środki publiczne są przekazywane w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3. Środki publiczne przekazywane są na rachunek bankowy świadczeniodawcy, wskazany w umowie.
4. W przypadku dokonania korekty rozliczeń oraz faktur, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca składa oba dokumenty wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny sporządzenia korekty, niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.
5. W przypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wynikającego z dokonanej korekty, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca zwraca te środki wraz z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy Ministerstwa Zdrowia w terminie 7 dni od dnia sporządzenia korekty i wystawienia faktury korygującej.
6. Środki, o których mowa w § 9 ust. 1, w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, świadczeniodawca zwraca wraz z ustawowymi odsetkami za okres pozostawania tych środków w dyspozycji świadczeniodawcy, na rachunek bankowy Ministerstwa Zdrowia, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
7. Wysokość ustawowych odsetek, o których mowa w ust. 5 i 6, nalicza się za okres od dnia otrzymania przez świadczeniodawców środków publicznych, które podlegają zwrotowi do dnia ich zwrotu.
8. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, świadczeniodawca składa końcowe rozliczenie umowy za okres jej obowiązywania, w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozwiązano umowę.
9. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1 i 8, składa się w wersji pisemnej i na elektronicznych nośnikach informacji.
10. Świadczeniodawca prowadzi odrębną ewidencję księgową dla świadczeń udzielanych na podstawie umowy.

§ 11.

1. Ocenę jakości świadczeń sprawuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem oceny jakości świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1-10, której dokonuje Rada zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
2. Jednostki dokonujące oceny składają ministrowi co 6 miesięcy sprawozdanie z oceny jakości świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1, w zakresie, w którym sprawują ocenę.

§ 12.

Umowy na 2005 r. zawiera się w terminie do 28 lutego 2005 r., przy czym stanowisko, o którym mowa w § 4, Rada przedkłada w terminie do dnia 20 grudnia 2004r.

§ 13.

Umowy zawarte na podstawie przepisów, o których mowa w § 14, zachowują swą ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.

§ 14.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 206, poz. 2009).

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
ŚCIEŻKA LEGISLACYJNAZałączniki do dokumentu : zal_1_rmz_ws_131204.zip zal_1_rmz_ws_131204.zip zal_2_rmz_ws_131204.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 37661 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.