nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychDz.Urz.MZ.04.18.138

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 grudnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychNa podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne, zwane dalej „działami”:
1) Dział lecznictwa odwykowego i programów medycznych;
2) Dział do spraw rodziny i młodzieży;
3) Dział programów lokalnych;
4) Dział edukacji publicznej i analiz;
5) Dział ekonomiczno-finansowy;
6) Dział administracyjno-techniczny;
7) Dział prawny.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4961 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.