nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.18.139
Zmiana Dz.Urz.MZ.05.08.35
Dz.Urz.Mz.05.10.46
z dnia 22 września 2005 roku
z dnia 5 października 2005 rokuZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaNa podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;
4) Narodowym Funduszem Zdrowia;
5) Biurem Praw Pacjenta w Warszawie.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym.

§ 3.

Sekretarz Stanu Zbigniew Podraza:
1) jest członkiem Komitetu Rady Ministrów;
2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
c) Departament Prawny,
d) Departament Spraw Obronnych,
e) Departament Zdrowia Publicznego;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,
b) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
c) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
d) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
e) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
f) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
g) Ośrodka Readaptacyjnego dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie-Jeziornie,
h) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
i) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
j) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
k) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
l) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala:
1) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Nadzoru i Kontroli;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
b) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
c) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
d) Profilaktycznego Domu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Juracie,
e) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,
f) Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia w Warszawie,
g) Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Zakopanem.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Janusz Opolski:
1) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
2) nadzoruje działalność Administratora Systemów Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Biuro Akredytacji,
b) Biuro Rady Naukowej,
c) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
d) Departament Polityki Lekowej,
e) Departament Polityki Zdrowotnej;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Akademii Medycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum,
b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
d) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
e) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
f) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
g) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
h) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
i) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
j) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
k) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
l) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
m) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
n) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
o) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
p) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
q) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
r) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
s) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
t) Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
u) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
v) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
w) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
x) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,
y) Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytutu Naukowo-Badawczego,
z) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
za) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,
zb) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Paweł Sztwiertnia:
1) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,
b) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Biura Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie,
c) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
d) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
e) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
f) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

§ 7.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 8.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące do jego właściwości, w szczególności dotyczących odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 9.

1. Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.
2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Zbigniewa Podrazę zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Sztwiertnia;
2) Podsekretarza Stanu Janusza Opolskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala;
3) Podsekretarza Stanu Pawła Sztwiertnię zastępuje Sekretarz Stanu Zbigniew Podraza;
4) Podsekretarza Stanu Wacławę Wojtalę zastępuje Podsekretarz Stanu Janusz Opolski.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 10.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8077 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.