nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.18.141

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 grudnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust.6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz.199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133 i poz. 134) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Komórka właściwa jest zobowiązana do współpracy z Rządowym Centrum Legislacji w zakresie udzielania wyjaśnień merytorycznych do projektu.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Kolejne wersje projektu winny być parafowane przez dyrektora komórki właściwej.”;
2) załączniki do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie ZdrowiaZałączniki do dokumentu : zal_zmz_plegislac_171204.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7171 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.