nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowychDz.U.04.276.2738

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 grudnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych


Na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr. 120, poz. 1256) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) naturalna woda mineralna – wodę podziemną wydobywaną jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzującą się stabilnym składem mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi, określonymi według wymagań i kryteriów, o których mowa w § 4 i 5;
2) naturalna woda źródlana – wodę podziemną wydobywaną jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, nieróżniącą się właściwościami i składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonymi w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę;”,
b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) otwór – miejsce czerpania naturalnej wody mineralnej lub naturalnej wody źródlanej;”,
„5) ujęcie – zespół urządzeń służących do eksploatacji i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody podziemnej.”,
c) uchyla się pkt 6;

2) w § 4:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odpowiada przynajmniej jednemu z kryteriów określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wymagania dotyczące analiz składników określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;
3) w § 5: a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5) określenia obszaru ochrony bezpośredniej ujęcia lub innych środków jego ochrony przed zanieczyszczeniami.”,
b) w ust. 2:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia;
2) temperatury wody przy ujęciu oraz temperatury otoczenia w czasie pobierania próbek wody do badań, o których mowa w ust 3;”,
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przewodności lub oporności elektrycznej w określonej temperaturze pomiaru;”,
- pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) zawartości składników niezjonizowanych;”,
- pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
„11) izotopów tlenu (16O – 18O) i wodoru (prot – wodór lekki, deuter – wodór ciężki, tryt – wodór promieniotwórczy) oraz proporcji pomiędzy tymi izotopami;
12) braku organicznych składników antropogenicznych takich jak: pestycydy, detergenty, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Badania mikrobiologiczne wody przy ujęciu mają na względzie stwierdzenie:
1) braku pasożytów i drobnoustrojów chorobotwórczych;
2) braku bakterii z grupy coli w 250 ml w temperaturze 37oC;
3) braku Escherichia coli w 250 ml w temperaturze 44,5oC;
4) braku paciorkowców kałowych w 250 ml;
5) braku Clostridium redukujących siarczyny w 50 ml;
6) braku Pseudomonas aeruginosa w 250 ml;
7) ogólnej liczby bakterii w 1 ml wody w temperaturze:
a) 20 - 22oC w czasie 72 godzin na agarze w ilości nie większej niż 20,
b) 37oC w czasie 24 godzin na agarze w ilości nie większej niż 5.”,
d) uchyla się ust. 4 ,
e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Wzrost ogólnej liczby bakterii na agarze badany w czasie 12 godzin od rozlania wody do opakowań jednostkowych nie może być wynikiem zanieczyszczenia wody w procesie produkcji i nie powinien przekraczać 100 w 1 ml wody w temperaturze 20 - 22°C po 72 godzinach i 20 w temperaturze 37°C po 24 godzinach. Przez okres 12 godzin woda przechowywana jest w temperaturze 4°C.
6. Woda w opakowaniu jednostkowym po 12 godzinach od rozlania do opakowań jednostkowych musi spełniać wymagania mikrobiologiczne określone w ust. 3 pkt 1- 6.”;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Naturalne wody źródlane podlegają ocenie i kwalifikacji rodzajowej, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2.
2. Naturalne wody źródlane przy ujęciu i w opakowaniu jednostkowym muszą spełniać wymagania:
1) mikrobiologiczne, o których mowa w § 5 ust. 3 - 6;
2) chemiczne i fizyczno-chemiczne określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. W znakowaniu naturalnych wód źródlanych stosuje się określenie „naturalna woda źródlana” oraz informacje, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2 – 7, § 18 i § 19 ust. 1 - 3 i 6.”;
5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Wody stołowe w opakowaniach jednostkowych muszą spełniać wymagania określone w § 8 ust. 2 dla naturalnych wód źródlanych.
2. Wody stołowe podlegają ocenie i kwalifikacji rodzajowej, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2.
3. Do wód stołowych stosuje się przepisy § 11 – 16 i § 19 ust. 1 - 3 i 6.
4. W oznakowaniu wód stołowych w opakowaniach jednostkowych podaje się informację „woda stołowa” oraz informacje, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1 – 7, lub rodzaj i stężenie składników mineralnych dodawanych do określonej naturalnej wody źródlanej.”;
6) w § 14:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. Naturalna woda mineralna i naturalna woda źródlana z ujęcia może być poddawana wyłącznie następującym procesom:”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Procesy traktowania naturalnych wód mineralnych i naturalnych wód źródlanych powietrzem wzbogaconym w ozon w celu usunięcia składników, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być stosowane po uprzednim powiadomieniu przez przedsiębiorcę właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz pod warunkiem, że:
1) stosowanie takich procesów jest uzasadnione składem chemicznym danej wody;
2) przedsiębiorca będzie w stanie zapewnić, że procesy te będą skuteczne i bezpieczne ze względu na jakość zdrowotną danej wody;
3) woda z ujęcia spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w § 5 ust. 3.”,
c) w ust. 5 w pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) dodawania do naturalnej wody mineralnej innych składników niż dwutlenek węgla.;
7) w § 17:
a) w ust. 2 w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w przypadku wód zawierających powyżej 1,5 mg F/l - napis "Zawiera ponad 1,5 mg/l fluorków. Nie powinna być spożywana przez dzieci poniżej 7 roku życia",”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W odniesieniu do wód, o których mowa w ust. 2 pkt 8 lit. a oznakowanie musi zawierać informację, naniesioną czytelną czcionką obok nazwy handlowej danej wody, o oznaczonej w tej wodzie zawartości fluorku.”;
8) w § 19:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Oznakowania na opakowaniach naturalnej wody źródlanej lub wody stołowej nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd informacjami, które sugerowałyby, że woda ta jest naturalną wodą mineralną, w szczególności nie mogą zawierać oznaczenia „woda mineralna”.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Na zasadzie określonej w ust. 4 dopuszcza się znakowanie naturalnych wód mineralnych informacjami: „pobudza trawienie”, „może polepszyć funkcje wątrobowo-żółciowe” lub podobnymi oznaczeniami.”;
9) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. 1. Wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r., a dla fluorków i niklu od dnia 1 stycznia 2008 r.
2. Naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane i wody stołowe mogą spełniać następujące wymagania dotyczące maksymalnych dopuszczalnych stężeń:
1) do dnia 1 stycznia 2006 r.:
a) azotanów – 10,00 mg/l dla naturalnych wód mineralnych i wód stołowych i 20,00 mg/l dla naturalnych wód źródlanych,
b) azotynów – 0,02 mg/l,
c) pozostałych składników wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia - wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
2) do dnia 1 stycznia 2008 r.:
a) fluorków – 1,5 mg/l dla naturalnych wód źródlanych i 2,5 mg/l dla naturalnych wód mineralnych i wód stołowych,
b) niklu – 0,02 mg/l.”;
10) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w kolumnie 3 „Badania pełne w związku z oceną i kwalifikacją wody2)” w wierszu „Składniki niepożądane i toksyczne w nadmiernych stężeniach” wyrazy „wszystkie składniki wymienione w § 5 ust. 2 pkt 2 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „wszystkie składniki wymienione w § 5 ust. 2”;
11) w załączniku nr 5 do rozporządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Według stopnia nasycenia dwutlenkiem węgla:
1) wody nienasycone dwutlenkiem węgla - niegazowane;
2) wody niskonasycone dwutlenkiem węgla - do stężenia 1.500 mg/l CO 2;
3) wody średnionasycone dwutlenkiem węgla od 1.500 do 4.000 mg/l CO2;
4) wody wysokonasycone dwutlenkiem węgla - powyżej 4.000 mg/l CO2.”;
12) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w kolumnie 1 „Oznaczenia” wyraz „Kwaśna” zastępuje się wyrazem „Kwasowęglowa”;
13) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy „ditlenku węgla” zastępuje się, użytymi w odpowiednich przypadkach, wyrazami „dwutlenku węgla”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 96, poz. 959.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7062 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.