nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowychDz.U.04.285.2869

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych


Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa kwalifikacje wymagane od członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych, zwanego dalej „zespołem”, działającego w zakładzie opieki zdrowotnej udzielającym całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, zwanym dalej „zakładem”.

§ 2.

1. Lekarz, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu:
1) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu;
2) posiada tytuł specjalisty lub specjalizację II0 w jednej z następujących dziedzin medycyny:
a) epidemiologia lub higiena i epidemiologia,
b) mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska,
c) choroby zakaźne,
d) zdrowie publiczne;
3) jest zatrudniony w zakładzie.
2. Lekarz przed objęciem funkcji przewodniczącego zespołu lub w ciągu 12 miesięcy od jej objęcia, jest obowiązany odbyć kurs specjalistyczny prowadzony przez jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców, o których mowa w art.19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.3)).

§ 3.

Pielęgniarka wchodząca w skład zespołu:
1) posiada średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa;
2) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej;
3) posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii;
4) jest zatrudniona w zakładzie.

§ 4.

Lekarze i pielęgniarki wchodzący w skład zespołu są obowiązani do regularnego podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń organizowanych przez uprawnione jednostki.

§ 5.

1. W okresie 6 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, kierownik zakładu, w przypadku braku możliwości powołania do zespołu osób spełniających kryteria, o których mowa w § 2 i 3, może powołać do zespołu, nie dłużej niż na okres 6 lat, osoby spełniające kryteria, określone w ust. 2 i 3.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) funkcję przewodniczącego zespołu może sprawować lekarz, który:
a) posiada tytuł specjalisty lub specjalizację II0 w dziedzinie innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2,
b) ukończył, przed objęciem tej funkcji lub ukończy w terminie 12 miesięcy od jej objęcia, kurs specjalistyczny, o którym mowa w § 2 ust. 2.
2) pielęgniarka wchodząca w skład zespołu:
a) posiada specjalizację w dziedzinie innej niż wymieniona w § 3,
b) posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej,
c) ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego prowadzony przez jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 10d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 6024)).

§ 6.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882, Nr 92, poz. 885, Nr 173 poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
4)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6799 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.