nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznychDz.U.04.285.2868

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342) w załączniku nr 1 „Kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej” w objaśnieniach pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) stanowisko podlega likwidacji w trybie określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr …….., poz. ……..)”.

§ 2.

Jeżeli po dniu 31 grudnia 2006 r. z osobą zatrudnioną w stacji sanitarno-epidemiologicznej na stanowisku pracy:
1) starszy instruktor higieny;
2) starszy instruktor do spraw oświaty zdrowotnej;
3) instruktor higieny;
4) instruktor do spraw oświaty zdrowotnej
- zostanie rozwiązany stosunek pracy albo wygaśnie umowa o pracę, albo osoba ta zaprzestanie wykonywania pracy na danym stanowisku z innych przyczyn – stanowisko to ulega likwidacji.


§. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1439).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz.320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002r. Nr 37, poz. 329. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz.717 oraz Nr 208, poz. 2020.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7653 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.