nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznejDz.U.04.269.2680

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej


Na podstawie art. 7a ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz.1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) sposób opracowania programu nauczania;
2) sposób i tryb odbywania kształcenia podyplomowego;
3) wzór dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomowego;
4) sposób przeprowadzania egzaminu;
5) wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu.

§ 2.

1. Osoba, o której mowa w art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, zwanej dalej „ustawą”, odbywa kształcenie podyplomowe, zwane dalej „zawodowym kształceniem podyplomowym”, zgodnie z programem nauczania opracowanym przez zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 2.
2. W skład zespołu ekspertów powołanego do opracowania programu nauczania wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w jednostkach szkolących, o których mowa w ustawie.
3. Opracowany przez zespół ekspertów program nauczania, po zaopiniowaniu przez konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości, zatwierdzony program nauczania w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
5. Program nauczania weryfikuje się przynajmniej raz na 5 lat z zachowaniem sposobu postępowania przewidzianego dla jego opracowania.

§ 3.

Program nauczania zawiera:
1) założenia organizacyjno – programowe, uwzględniające sylwetkę absolwenta i uzyskane kompetencje zawodowe oraz czas trwania kształcenia nie krótszy niż 2 semestry;
2) wykaz przedmiotów podstawowych i kierunkowych realizowanych w ramach zawodowego kształcenia podyplomowego oraz liczbę godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego w ramach tych przedmiotów;
3) treści kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych.

§ 4.

1. Zawodowe kształcenie podyplomowe odbywa się zgodnie z regulaminem zawodowego kształcenia podyplomowego określonym przez kierownika jednostki szkolącej.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) organizację procesu dydaktycznego, w tym organizację indywidualnego toku zawodowego kształcenia podyplomowego oraz egzaminu końcowego;
2) prawa i obowiązki osoby odbywającej zawodowe kształcenie podyplomowe;
3) warunki odpłatności za zawodowe kształcenie podyplomowe.
3. Zawodowe kształcenie podyplomowe może odbywać się według indywidualnego planu i programu nauczania ustalonego przez kierownika jednostki szkolącej.
4. Indywidualny plan i program nauczania uwzględnia różnice pomiędzy treściami programowymi określonymi w standardach nauczania dla kierunków analityka medyczna dla poziomu studiów magisterskich określonymi w odrębnych przepisach oraz programami kształcenia realizowanymi odpowiednio na kierunkach: biologia, biotechnologia, chemia, farmacja, weterynaria.
5. Jednostka szkoląca jest zobowiązana do zapewnienia takich warunków kształcenia, aby jakość i poziom zawodowego kształcenia podyplomowego prowadzonego w systemie zaocznym, wieczorowym lub mieszanym nie były niższe niż kształcenia prowadzonego w systemie dziennym.
6. Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, mogą zostać zaliczone na wniosek osoby odbywającej zawodowe kształcenie podyplomowe przez kierownika jednostki szkolącej na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności.

§ 5.

1. Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie zawodowego kształcenia podyplomowego składa podanie o rozpoczęcie kształcenia do jednostki szkolącej, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
2. Do podania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w szkole wyższej;
2) życiorys;
3) 3 zdjęcia.
3. Podanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie wskazanym przez kierownika jednostki szkolącej, podanym do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym oraz na stronach internetowych jednostki szkolącej.

§ 6.

1. Jednostka szkoląca ogłasza na swojej stronie internetowej liczbę miejsc przeznaczonych dla osób, które mogą rozpocząć zawodowe kształcenie podyplomowe w danej jednostce szkolącej, przed terminem, o którym mowa w § 5 ust. 3 .
2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów.
3. W przypadku gdy liczba osób składających podanie o przyjęcie na zawodowe kształcenie podyplomowe przekroczy liczbę wolnych miejsc w danej jednostce szkolącej, w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną.
4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania podań o rozpoczęcie zawodowego kształcenia podyplomowego .
5. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki szkolącej powołuje komisję kwalifikacyjną.
6. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności:
1) określenie kryteriów rozmowy kwalifikacyjnej i udostępnienie ich do publicznej wiadomości na stronach internetowych jednostki szkolącej;
2) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na zawodowe kształcenie podyplomowe.

7. Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając liczbę miejsc szkoleniowych, komisja kwalifikacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do odbywania zawodowego kształcenia podyplomowego i udostępnia ją w siedzibie jednostki szkolącej.
8. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej służy odwołanie do kierownika jednostki szkolącej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja kierownika jednostki szkolącej jest ostateczna.

§ 7.

1. Jednostka szkoląca zawiera z osobą zakwalifikowaną na zawodowe kształcenie podyplomowe umowę o szkolenie określającą wzajemne prawa i obowiązki wynikające z realizacji programu nauczania, w tym sposób i tryb uiszczania opłaty za zawodowe kształcenie podyplomowe.
2. Jednostka szkoląca wydaje osobie zakwalifikowanej na zawodowe kształcenie podyplomowe książkę przebiegu kształcenia podyplomowego, zwaną dalej „indeksem”; wzór indeksu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Indeks z wymaganymi wpisami, stanowi dowód odbycia zawodowego kształcenia podyplomowego i stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu.

§ 8.

1. Zawodowe kształcenie podyplomowe kończy się złożeniem egzaminu.
2. Do egzaminu może być dopuszczona osoba, która zrealizowała i zaliczyła program zawodowego kształcenia podyplomowego i złożyła, w terminie określonym przez kierownika jednostki szkolącej, indeks potwierdzający wszystkie zaliczenia.

§ 9.

1. Egzamin kończący zawodowe kształcenie podyplomowe składa się z dwóch części - egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego.
2. Zadania egzaminacyjne opracowuje jednostka szkoląca.
3. Zadania są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 10.

1. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, zwaną dalej „komisją”.
2. Przewodniczącego komisji i jej członków powołuje i odwołuje kierownik jednostki szkolącej.
3. Przewodniczący komisji powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i legitymować się dorobkiem dydaktycznym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, a członkowie komisji powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i legitymować się dorobkiem dydaktycznym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,
4. W skład komisji wchodzą osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i legitymujące się dorobkiem zawodowym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej niebędące nauczycielami akademickimi w danej jednostce szkolącej, w liczbie nie mniejszej niż 30 % ogólnej liczby członków komisji.
5. W skład komisji nie może być powołana osoba pozostająca wobec osoby składającej egzamin w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

§ 11.

Do zadań komisji należy:
1) przeprowadzenie egzaminu praktycznego i teoretycznego zgodnie z regulaminem działania komisji;
2) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia egzaminu końcowego;
3) przekazanie do kierownika jednostki szkolącej ocen z egzaminu praktycznego i teoretycznego z zachowaniem procedur uniemożliwiających ich ujawnienie.

§ 12.

1. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, a także w razie nieprzystąpienia do egzaminu, w całości lub w jego części, z powodu ważnych udokumentowanych przyczyn losowych, osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu może być dopuszczona do egzaminu po raz drugi.
2. Od decyzji komisji służy odwołanie do kierownika jednostki szkolącej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja kierownika jednostki szkolącej jest ostateczna.

§ 13.

1 Potwierdzeniem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, które stanowi podstawę do otrzymania świadectwa ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego.
2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 14.

1. Przebieg zawodowego kształcenia podyplomowego jest dokumentowany w:
1) protokołach egzaminacyjnych zawierających nazwę przedmiotu, którego dotyczy egzamin, imiona i nazwiska uczestników zawodowego kształcenia podyplomowego, oceny, datę i podpis egzaminatora;
2) karcie egzaminacyjnej zawierającej: imię i nazwisko uczestnika zawodowego kształcenia podyplomowego, nazwy przedmiotów, z których zdawał egzaminy w okresie zaliczeniowym, oraz nazwy pozostałych przedmiotów, które zaliczył w okresie zaliczeniowym;
3) dzienniku lub kartotece uczestników zawodowego kształcenia podyplomowego;
4) indeksie.
2. Zakończenie zawodowego kształcenia podyplomowego odnotowuje się dodatkowo w księdze świadectw.

§ 15.

Jednostka szkoląca wydaje absolwentom świadectwa ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego według wzoru określonego odrębnymi przepisami dla studiów podyplomowych. Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa i 3 odpisy.

§ 16.

1. Nadzór nad realizacją zawodowego kształcenia podyplomowego sprawuje konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej poprzez ocenę:
1) realizacji programu nauczania;
2) bazy dydaktycznej jednostki szkolącej, w tym wyposażenia niezbędnego do realizacji założonych celów kształcenia;
3) kwalifikacji kadry dydaktycznej do prowadzenia poszczególnych przedmiotów zawodowych.
2. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wizytacji.
3. Wizytację przeprowadza się w jednostce szkolącej co najmniej raz na 5 lat.
4. Z wnioskiem o przeprowadzenie oceny, o której mowa w ust. 1, może wystąpić do konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej konsultant wojewódzki w danej dziedzinie lub Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.
5. Przed przeprowadzeniem wizytacji konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej jest obowiązany poinformować, o zakresie i terminie przeprowadzenia wizytacji, ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. W ramach wizytacji konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej może:
1) żądać od jednostki szkolącej udostępniania dokumentacji zawodowego kształcenia podyplomowego;
2) wizytować bazę dydaktyczną;
3) przeprowadzać hospitację zajęć.
7. Po zakończeniu wizytacji sporządzany jest protokół zawierający informacje dotyczące:
1) przeprowadzonych czynności związanych z przeprowadzeniem wizytacji;
2) dokonanej oceny dotyczącej realizacji programu kształcenia ;
3) zaleceń powizytacyjnych, ze wskazaniem terminu ich realizacji.
8. Protokół przekazywany jest bezzwłocznie kierownikowi jednostki szkolącej oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
9. Koszty prowadzenia nadzoru finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 17.

Do osób odbywających zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem stosuje się odrębne przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

§ 18.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134 poz. 1439).Załączniki do dokumentu : zal_1_rmz_analityka_071204.zip zal_1_rmz_analityka_071204.zip zal_2_rmz_analityka_071204.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5392 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.