nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeniAkt uchylony przez ( Dz.U.07.08.34.198)Utrata mocy → uchylenie z dniem: 29 lutego 2008 r.

Dz.U.04.281.2789

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni


Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zwanej dalej "ustawą", udzielanych świadczeniobiorcom bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przez zakłady opieki zdrowotnej oraz, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy, udzielanych przez świadczeniodawców świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni.

§ 2.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 1 ustawy, udzielane skazanym, są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
2. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 2-4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy, są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 5 ustawy, udzielane cudzoziemcom, są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 3.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1, inne niż leki, są finansowane na podstawie faktury i miesięcznego zestawienia sporządzanego przez świadczeniodawcę, i stanowiącego załącznik do faktury, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej związanych z hospitalizacją ujmuje się w miesięcznym zestawieniu w miesiącu, w którym hospitalizacja została zakończona, z wyłączeniem hospitalizacji finansowanych według osobodni.
3. Faktura obejmuje kwotę stanowiącą sumę cen świadczeń opieki zdrowotnej wymienionych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia i zawiera:
1) imię i nazwisko świadczeniobiorcy;
2) inne dane umożliwiające identyfikację osoby, o której mowa w pkt 1:
a) numer PESEL,
b) datę urodzenia - w przypadku, gdy nie posiada ona numeru PESEL,
c) numer księgi głównej szpitala - w przypadku hospitalizacji,
d) nazwę zakładu karnego lub aresztu śledczego, w którego ewidencji skazany jest ujęty oraz numer przepustki uprawniającej skazanego do przebywania poza terenem zakładu karnego – w przypadku udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 1 ustawy;
3) tytuł uprawnienia zgodnie z rodzajem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, określonych obowiązującymi przepisami, udzielonych osobie, o której mowa w pkt 1;
4) datę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;
5) rodzaj i zakres udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej oraz kod choroby zgodny z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób;
6) liczbę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
7) cenę każdego rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej, przewidzianą w umowie z:
a) Narodowym Funduszem Zdrowia,
b) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w przypadku świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w art. 11 ust 1 pkt 4 ustawy;
8) cenę każdego rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 7, ustaloną na poziomie:
a) najniższej ceny przewidzianej w umowach o świadczeniach opieki zdrowotnej zawieranych przez dany oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dla danego rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej albo
b) najniższej ceny danego rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej ustalonej przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, mający siedzibę na terenie danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem lit.c,
c) ceny świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego przez stacje pogotowia ratunkowego lub ratownictwa medycznego, ustalonej jako średni koszt świadczenia opieki zdrowotnej wyliczony w roku, poprzedzającym rok, w którym zostało udzielone świadczenie, według ceny gotowości, przewidzianej w umowie z danym oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia;
9) wartość świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącą:
a) iloczyn liczby świadczeń i ich ceny, z zastrzeżeniem lit. b,
b) iloczyn liczby osobodni i ich ceny ustalonej w sposób określony w pkt 7 albo pkt 8
- w przypadku hospitalizacji;
10) datę wystawienia i numer faktury.
5. Cena określona w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z ust. 4 pkt 7 lit. b oraz pkt 8 lit a i b powinna być dodatkowo potwierdzona przez świadczeniodawcę poprzez złożenie, w formie pisemnej, oświadczenia określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Leki wchodzące w zakres świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1, są finansowane na podstawie miesięcznego zestawienia sporządzanego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, które zawiera:
1) rodzaj uprawnienia do wydania leku osobie, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 1;
2) kod EAN leku;
3) kwotę podlegającą refundacji.
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, sporządza oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zbiorczych zestawień i informacji, o których mowa w art. 63 i art. 190 ust. 1 ustawy, i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 5.

Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, są przekazywane w formie pisemnej.

§ 6.

Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw zdrowia przekazują środki finansowe świadczeniodawcy w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 7.

Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje środki finansowe oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego zestawienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 8.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są finansowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.1)

Prezes Rady Ministrów


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (Dz. U. Nr 31, poz. 274), które utraciło moc obowiązującą w dniu 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).Załączniki do dokumentu : zal_1_rrm_finansowanie_bp_201204.zip zal_1_rrm_finansowanie_bp_201204.zip zal_2_rrm_finansowanie_bp_201204.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 13141 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.