nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.05.02.03

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 6 i Nr 3, poz. 33 oraz z 2004 r., Nr 8, poz. 82 i Nr 14, poz. 123) po § 6 dodaje się § 6a
w brzmieniu:
„§ 6a. 1. Projekt stanowiska Ministra Zdrowia dotyczący spraw objętych porządkiem obrad Rady Ministrów, przygotowuje się z uwzględnieniem następujących zasad:
1) Dyrektor Biura Ministra wyznacza komórki organizacyjne właściwe do wniesienia uwag lub opracowania opinii i przekazuje tym komórkom pełną dokumentację dotyczącą przedmiotowego stanowiska;
2) Dyrektor Biura Ministra wskazuje również członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia właściwego, z uwagi na zakres spraw objętych stanowiskiem, do opracowania projektu stanowiska i przekazuje mu pełną dokumentację dotyczącą przedmiotowego stanowiska;
3) komórki organizacyjne, wyznaczone przez Dyrektora Biura Ministra, po wniesieniu uwag lub opracowaniu opinii, przekazują uwagi lub opinie członkowi Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, o którym mowa w pkt. 2;
4) projekt stanowiska członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia przedkłada Ministrowi Zdrowia, za pośrednictwem Biura Ministra.

2. Jeżeli członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia wskazany przez Dyrektora Biura Ministra, nie jest właściwy do opracowania projektu stanowiska, może wystąpić do Ministra Zdrowia o wyznaczenie właściwego członka Kierownictwa.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439)
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8556 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.