nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacjiDz.U.05.13.109

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji


Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wzór książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zwanej dalej "książeczką badań profilaktycznych".
2. Wzór książeczki badań profilaktycznych stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

1. Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach narażenia zawodowego na działanie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje w książeczce badań profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach narażenia na pył azbestu oraz szczegółowe parametry tego narażenia.
2. W razie likwidacji lub upadłości pracodawcy dane, o których mowa w ust. 1, wpisuje i aktualizuje właściwy ze względu na miejsce położenia zakładu, o którym mowa w § 1 ust. 1, wojewódzki ośrodek medycyny pracy na podstawie posiadanej dokumentacji, a w przypadku jej braku - na podstawie danych uzyskanych od właściwego państwowego inspektora sanitarnego, który sprawował lub sprawuje nadzór nad warunkami pracy u pracodawcy.

§ 3.

Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, zobowiązany jest dokonywać odpowiednich wpisów w książeczce badań profilaktycznych.

§ 4.

1. Zachowują ważność książeczki badań profilaktycznych wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. Książeczki badań profilaktycznych, o których mowa w § 1, pracodawca lub wojewódzki ośrodek medycyny pracy wystawia po wyczerpaniu, będących w jego posiadaniu, książeczek badań profilaktycznych wydrukowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Książeczki badań profilaktycznych wydrukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być wystawiane przez pracodawcę lub wojewódzki ośrodek medycyny pracy nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 r.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia2).


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosując azbest w procesach technologicznych oraz sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr 92, poz. 1061).Załączniki do dokumentu : zal_rmz_ksiazeczki_100105.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5541 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.