nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń MiędzynarodowychDz.Urz.MZ.05.02.05

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych


Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 26, z późn. zm.3)) w § 4 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przygotowanie do włączenia polskiego systemu zabezpieczenia społecznego do wspólnotowego systemu koordynacji zabezpieczania społecznego w części dotyczącej rzeczowych świadczeń zdrowotnych;”;
2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2155 i Nr 273, poz. 2703.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia ogłoszone zostały w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2001 r. Nr 3, poz. 25 oraz z 2004 r. Nr 8, poz. 83.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4914 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.