nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga”Dz.Urz.MZ.05.02.02

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Zespołu do przygotowania raportu:
„Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga”


Na podstawie art. 7 ust 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 98 i Nr 14, poz. 117) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Za wykonanie zadania określonego w § 2, członkowie Zespołu otrzymują jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:
1) Przewodniczący Zespołu – 1.600 zł;
2) członkowie Zespołu – 1.200 zł.
2. Wymienionym poniżej członkom Zespołu przysługuje jednorazowy wzrost
wynagrodzenia o kwotę:
1) Przewodniczący Zespołu - prof. Stanisława Golinowska – 2.000zł;
2) członkowie Zespołu:
a) dr Christoph Sowada – 1.500 zł,
b) mgr Agnieszka Sowa – 1.500 zł,
c) prof. Marian Wiśniewski – 1.000 zł,
d) dr Dorota Kawiorska – 1.000 zł,
e) lek. med. Adam Kozierkiewicz – 1.000 zł,
f) prof. Jadwiga Suchecka – 1.000 zł,
g) prof. Jan Sobiech – 500 zł,
h) prof. Krzysztof Surówka – 500 zł,
i) dr Alina Baran – 500 zł.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8966 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.