nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania szczegółowej koncepcji Agencji Oceny Technologii MedycznychDz.Urz.MZ.05.03.09

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 lutego 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania szczegółowej koncepcji Agencji Oceny Technologii Medycznych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199 i Nr 80 poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw przygotowania szczegółowej koncepcji Agencji Oceny Technologii Medycznych, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie szczegółowej koncepcji organizacji i funkcjonowania Agencji Oceny Technologii Medycznych, zwanej dalej „Agencją”, w szczególności w zakresie:
- realizowanych zadań;
- struktury organizacyjnej;
- oszacowania kosztów utworzenia i funkcjonowania;
2) pełnienie funkcji konsultacyjnych, doradczych i opiniodawczych dla Ministra Zdrowia w zakresie merytorycznym objętym niniejszym zarządzeniem.

§ 3

1. Zespół przygotuje raport wstępny, zawierający koncepcję Agencji, który zostanie przedstawiony Ministrowi Zdrowia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, do akceptacji.
2. Po akceptacji Ministra Zdrowia raport wstępny zostanie skierowany do konsultacji społecznych.
3. Po konsultacjach społecznych Zespół przygotuje informację o przebiegu tych konsultacji oraz ostateczną wersję raportu, zawierającego koncepcję Agencji.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, zostaną przedstawione Ministrowi Zdrowia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zakończenia konsultacji społecznych.

§ 4

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Rafał Niżankowski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Norbert Wilk, Biuro Akredytacji Ministerstwa Zdrowia;
3) Tomasz Bochenek – Narodowy Fundusz Zdrowia;
4) Marzena Drewniacka – Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia;
5) Krzysztof Filipiak – Akademia Medyczna w Warszawie;
6) Jerzy Hennig – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia;
7) Roman Jaeschke – McMaster University, Kanada;
8) Paweł Kawalec – Towarzystwo Promocji Jakości;
9) Maciej Krzakowski – Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
10) Jacek Mrukowicz – Polski Instytut EBM;
11) Christoph Sowada – Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
12) Jacek Spławiński – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego;
13) Elżbieta Waniewska – Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia;
14) Marcin Wiśniewski – Departament Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia.

§ 5

Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 4, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Janusz Opolski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8

Zespół działa do dnia utworzenia Agencji Oceny Technologii Medycznych, co nastąpi nie później niż na początku drugiego kwartału 2005 roku.

§ 9

Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.

§ 10

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa części 46 – zdrowie, dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność.

§ 11

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Biuro Akredytacji Ministerstwa Zdrowia.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5722 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.