nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R, a także warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia przez jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawczeDz.U.05.21.176

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R, a także warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia przez jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze


Na postawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje :

§ 1.

Rozporządzenie określa :
1) zasady i warunki nabywania, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R przez jednostki organizacyjne administracji rządowej oraz szkół wyższych;
2) warunki przechowywania oraz sposób niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów i prekursorów grupy I-R przez jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno- rozpoznawcze.

§ 2.

1. Jednostki, o których mowa w § 1 pkt 1, nabywają środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R :
1) odpłatnie w hurtowni farmaceutycznej na podstawie zapotrzebowania zawierającego :
a) nazwę jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1 i jej dokładny adres,
b) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, postać farmaceutyczną, dawkę oraz zamawianą ilość,
c) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru,
d) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczątkę imienną kierownika jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1, lub osoby przez niego upoważnionej;
2) nieodpłatnie, poprzez przyjęcie:
a) w sytuacji orzeczenia przez sąd ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa,
b) od innych jednostek organizacyjnych administracji rządowej lub szkół wyższych,
c) od innych podmiotów niż wymienione pod lit. b, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej administracji rządowej lub szkoły wyższej albo osoby przez niego upoważnionej.
2. W przypadku nabycia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R w drodze przyjęcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, przekazania i przyjęcia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R dokonują osoby imiennie upoważnione przez kierownika jednostki przekazującej i przyjmującej.
3. Przyjęcie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R następuje na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez osobę imiennie upoważnioną do przekazania.
4. Protokół przekazania, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) nazwy i dokładne adresy jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c;
2) w odniesieniu do przekazywanych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R :
a) nazwę,
b) postać farmaceutyczną lub dawkę,
c) ilość;
3) imiona, nazwiska oraz podpisy osób dokonujących przekazania i przyjęcia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R.
5. Protokół przekazania sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla przekazującego i przyjmującego.
6. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 2, dołącza się do protokołu przekazania.
7. W trakcie przekazania środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R zabezpiecza się przed kradzieżą lub zniszczeniem.

§ 3.

Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R przechowywane są przez jednostki, o których mowa w § 1, w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą oraz zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.

§ 4.

1. Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R używane do celów szkoleniowych podlegają ewidencji.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej :
1) na stronie tytułowej – nazwę i dokładny adres jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1;
2) na kolejno ponumerowanych stronach – odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej lub ich preparatów oraz prekursora grupy I-R, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki :
a) w odniesieniu do przychodu :
- liczbę porządkową;
- datę dostawy;
- nazwę dostawcy;
- oznaczenie dokumentu przychodu;
- ilość dostarczoną, wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach;
- imię i nazwisko oraz podpis osoby wprowadzającej do ewidencji,
b) w odniesieniu do rozchodu :
- liczbę porządkową;
- datę pobrania;
- ilość pobraną wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach;
- imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej i wydającej;
c) saldo po dostarczeniu lub pobraniu;
d) ewentualne uwagi.

§ 5.

1. Jednostki, o których mowa w § 1 pkt 2, niszczą środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R w oparciu o procedury zatwierdzone przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego lub przekazują je do zniszczenia przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.2)).
2. Zasady niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R przez przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1, określają przepisy wydane na podstawie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji


Minister Nauki i Informatyzacji


Minister Edukacji Narodowej i Sportu


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439)
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1208
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4802 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.