nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dzieckaDz.U.05.27.232

ROZPORZĄDZENIE
MINSTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 lutego 2005 r.
w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka


Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 61 poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wzór pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka oraz sposób jego wypełniania.

§ 2.

1. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, zwane dalej „zgłoszeniem”, składa się z dwóch działów.
2. Dział I zgłoszenia, na podstawie dokumentacji medycznej, wypełniają: upoważniony pracownik zakładu opieki zdrowotnej, w którym urodziło się dziecko lub, do którego została przyjęta kobieta z dzieckiem bezpośrednio po urodzeniu poza zakładem opieki zdrowotnej, oraz lekarz lub położna, którzy byli obecni przy urodzeniu.
3. W przypadku innym niż wymieniony w ust. 2, dział I zgłoszenia, może wypełnić lekarz położnik po przeprowadzeniu badania matki i dziecka.
4. Dział II zgłoszenia wypełnia upoważniony pracownik urzędu stanu cywilnego.
5. W dziale I zgłoszenia zamieszcza się następujące dane i informacje:
1) dotyczące matki dziecka:
a) imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe,
b) data i miejsce urodzenia,
c) numer ewidencyjny PESEL,
d) miejsce stałego zameldowania,
e) okres trwania ciąży,
f) liczba wszystkich dzieci urodzonych przez matkę,
g) data i dane dotyczące poprzedniego porodu;
2) dotyczące dziecka:
a) data i godzina urodzenia,
b) miejsce (miejscowość) urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) płeć,
e) ciężar,
f) długość,
g) czas/moment zgonu;
3) dotyczące porodu:
a) charakterystyka porodu,
b) miejsce porodu.
6. W dziale II zgłoszenia zamieszcza się następujące dane i informacje:
1) dotyczące ojca dziecka:
a) imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe,
b) data i miejsce urodzenia,
c) numer ewidencyjny PESEL,
d) miejsce stałego zameldowania;
2) stan cywilny matki i ojca dziecka;
3) datę zawarcia związku małżeńskiego;
4) numer aktu małżeństwa;
5) dotyczące wykształcenia matki i ojca dziecka;
6) dotyczące źródła utrzymania matki i ojca dziecka;
7) dotyczące dziecka:
a) imię (imiona) dziecka,
b) nazwisko,
c) numer aktu urodzenia.
7. Wzór zgłoszenia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

Zgłoszenie wypełnia się starannie i czytelnie, zwracając uwagę, aby poszczególne dane nie wykraczały poza miejsce przeznaczone do ich wpisania.

§ 4.

Dla każdego dziecka wypełnia się odrębne zgłoszenie w dwóch egzemplarzach i przekazuje do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia, w terminach:
1) 14 dni od dnia urodzenia - dla żywego urodzenia;
2) 3 dni od dnia urodzenia - dla martwego urodzenia.

§ 5.

Do dnia 31 grudnia 2005 r. pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka może być dokonywane na formularzu stosowanym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).Załączniki do dokumentu : zal_rmz_zgloszenie_urodzenia_02022005.doc zal_rmz_zgloszenie_urodzenia_02022005.pdf zal_rmz_zgloszenie_urodzenia_02022005.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 13426 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.