nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii rozwoju systemu informacji medycznej w ochronie zdrowia oraz przygotowania koncepcji wdrażania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i Karty Ubezpieczenia ZdrowotnegoDz.Urz.MZ.05.03.10

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 lutego 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii rozwoju systemu informacji medycznej w ochronie zdrowia oraz przygotowania koncepcji wdrażania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania strategii rozwoju systemu informacji medycznej w ochronie zdrowia oraz przygotowania koncepcji wdrażania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Paweł Sztwiertnia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) dwóch Zastępców Przewodniczącego Zespołu:
a) Jerzy Miller, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
b) Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – Sylwia Lis;
4) pozostali Członkowie Zespołu:
a) Mukesh Chawla,
b) Franciszek Gajek,
c) Adam Kozierkiewicz,
d) Krzysztof Sokołowski,
e) dwóch przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
f) dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie strategii rozwoju systemu informacji medycznej w ochronie zdrowia oraz przygotowanie koncepcji wdrażania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ).
2. Zespół przygotuje raport, zawierający :
1) przygotowanie propozycji funkcji jakie mają być realizowane przez EKUZ i KUZ,
2) określenie wymogów technicznych i organizacyjnych wprowadzenia i stosowania EKUZ i KUZ,
3) oszacowanie kosztów wprowadzenia EKUZ i KUZ.
3. Przewodniczący Zespołu przekaże Ministrowi Zdrowia raport, o którym mowa w ust. 2, do dnia 15 marca 2005 r.

§ 5.

Zespół realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) analizę wybranych rozwiązań przyjętych w tym zakresie w innych krajach;
2) analizę proponowanych rozwiązań dotyczących EKUZ pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.

§ 6.

Wyniki pracy Zespołu zostaną poddane ocenie ekspertów zewnętrznych.

§ 7.

1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.
4. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie ekspertyz osobom innym niż członkowie Zespołu.

§ 8.

Obsługę administracyjną Zespołu prowadzi Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa części 46 – zdrowie, dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7094 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.