nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkichDz.U.05.38.362

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich


Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie są przywożone, wydaje zezwolenie na:
1) przewóz zwłok albo szczątków ludzkich w granicach państwa:
a) środkami transportu drogowego - na odległość powyżej 60 km,
b) środkami transportu kolejowego, lotniczego i wodnego - na każdą odległość;
2) wywóz zwłok albo szczątków ludzkich poza granice państwa.

§ 2.

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa wydaje starosta właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane, w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

§ 3.

1. Wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 i 2, następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej „ustawą”.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące dane:
1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
2) datę i miejsce zgonu;
3) miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
4) miejsce pochówku;
5) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy.
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.

§ 4.

1. Zezwolenia, o których mowa w § 1 i 2, właściwy organ wydaje w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. W przypadku zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa starosta występuje do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie, w drodze postanowienia, opinii dotyczącej ich sprowadzenia. Postanowienie państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje niezwłocznie.

§ 5.

1. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
1) być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie;
2) posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich;
3) posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu;
4) posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wyłożoną materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na działanie środków dezynfekujących.
2. Nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich.
3. Po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadza się dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie.
4. Do dezynfekcji stosuje się łącznie preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.
5. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio do środków transportu kolejowego, lotniczego i wodnego.

§ 6.

Przepisów § 5 nie stosuje się do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich środkami transportu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Przewóz spopielonych zwłok ludzkich może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający poszanowania dla tych zwłok. Przepisów § 5 nie stosuje się.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na postawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (M.P. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6577 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.