nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji systemu trójstopniowej opieki perinatalnej w PolsceDz.Urz.MZ.05.04.12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji systemu trójstopniowej opieki perinatalnej w Polsce


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw aktualizacji systemu trójstopniowej opieki perinatalnej w Polsce, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą;
1) przewodniczący - prof. dr hab. Janusz Gadzinowski – Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu;
2) zastępcy przewodniczącego:
a) prof. dr hab. Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
b) prof. dr hab. Ewa Helwich – Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej;
3) pozostali członkowie:
a) Dariusz Adamczewski – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
b) prof. dr hab. Przemysław Oszukowski - Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
c) dr n. med. Maciej Piróg – Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
d) prof. dr hab. Grzegorz Bręborowicz – Rektor Akademii Medycznej w Poznaniu,
e) prof. dr hab. Jan Oleszczuk – Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie,
f) prof. dr hab. Marek Spaczyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
g) Anna Otffinowska – Prezes Fundacji Rodzić po Ludzku,
h) Krystyna Wodejko – przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
i) Prof. dr hab. Bogdan Chazan - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
j) Beata Żółkiewska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
k) dr Agnieszka Jankowska – Zduńczyk - przedstawiciel Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
l) Renata Mehl - przedstawiciel Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych,

§ 3.

Do zadań Zespołu należy aktualizacja systemu trójstopniowej opieki perinatalnej w Polsce, poprzez:
1) ocenę funkcjonowania systemu trójstopniowej opieki perinatalnej;
2) weryfikację oraz unowocześnienie kryteriów kwalifikacji oddziałów ginekologiczno – położniczych oraz neonatologicznych do poszczególnych stopni referencyjności;
3) aktualizację standardów postępowania w opiece perinatalnej celem ich rozpropagowania w szerokim gronie odbiorców;
4) przygotowanie zaleceń dla wprowadzenia na terenie całego kraju trójstopniowego systemu opieki perinatalnej jako obowiązkowego.

§ 4.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Janusz Opolski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Zespołu.
4. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
5. Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.

§ 6.

Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 7.

Raport z wyników prac Zespołu przewodniczący przekaże w formie pisemnej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 r.

§ 8.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 9.

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestniczenia w pracach Zespołu przez przewodniczącego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu .
2. Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).
3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, z działu 851 - Ochrona Zdrowia, z rozdziału 85195 - Pozostała działalność.

§ 10.

Zespół ulega rozwiązaniu po wypełnieniu zadań, o których mowa w § 3.

§ 11.

Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6362 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.