nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeńDz.U.05.54.484

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń


Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia rejestrów zakażeń zakładowych, zwanych dalej „rejestrami”;
2) sposób sporządzania raportów o występowaniu tych zakażeń, zwanych dalej „raportami” oraz wzory raportów;
3) tryb przekazywania raportów.

§ 2.

1. Rejestry zawierają dane o występujących w zakładzie opieki zdrowotnej:
1) zakażeniach zakładowych;
2) drobnoustrojach chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub oporności i oporności wielolekowej, zwanych dalej „drobnoustrojami alarmowymi”, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Rejestr jest prowadzony w postaci indywidualnych kart rejestracji, zawierających następujące dane, dotyczące:
1) zakażenia zakładowego:
a) imię, nazwisko, płeć i datę urodzenia pacjenta,
b) numer księgi głównej lub historii choroby,
c) jednostkę organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej, w którym przebywa pacjent,
d) datę i tryb (nagły lub planowy) przyjęcia do jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej,
e) rozpoznanie choroby podstawowej,
f) istotne dane z wywiadu kliniczno-epidemiologicznego z okresu przed przyjęciem do zakładu opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej zakładu, w zakresie nabytego zakażenia zakładowego,
g) czynniki ryzyka wystąpienia zakażenia zakładowego w okresie aktualnego pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej, w szczególności przeprowadzone zabiegi diagnostyczne lub lecznicze,
h) nazwę, dawkowanie oraz okres podawania antybiotyków podczas aktualnego pobytu w zakładzie,
i) datę wystąpienia objawów zakażenia zakładowego,
j) postać kliniczną zakażenia zakładowego,
k) przebieg zakażenia zakładowego, a w przypadku zgonu z powodu zakażenia zakładowego, datę zgonu,
l) opis badań potwierdzających rozpoznanie zakażenia zakładowego:
- rodzaj materiału przesłanego do badania mikrobiologicznego, datę wykonania badania oraz rodzaj czynnika chorobotwórczego wraz z informacją o jego wrażliwości na leki, lub
- datę wykonania i wyniki w przypadku przeprowadzenia innych badań, stanowiących podstawę do rozpoznania zakażenia,
m) opis podjętych czynności leczniczych i prewencyjnych,
n) uzasadnienie kwalifikacji zakażenia jako zakładowego oraz udowodniony lub prawdopodobny sposób jego nabycia,
o) datę i podpis osoby wypełniającej kartę,
p) datę i podpis osoby weryfikującej kartę,
r) inne istotne informacje;
2) drobnoustroju alarmowego:
a) imię, nazwisko, płeć i datę urodzenia pacjenta,
b) numer księgi głównej lub historii choroby,
c) jednostkę organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej, w którym przebywa pacjent,
d) datę przyjęcia do jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej,
e) rozpoznanie choroby podstawowej,
f) wywiad kliniczno-epidemiologiczny z okresu przed przyjęciem do zakładu opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej zakładu, w zakresie nabytego zakażenia zakładowego,
g) rodzaj materiału przesłanego do badania mikrobiologicznego, datę wykonania badania oraz rodzaj czynnika chorobotwórczego, wraz z informacją jego wrażliwością na leki,
h) miejsce nabycia drobnoustroju alarmowego (zakładowe albo pozazakładowe),
i) opis podjętych czynności leczniczych i prewencyjnych,
j) datę i podpis osoby wypełniającej kartę,
k) datę i podpis osoby weryfikującej kartę,
l) inne istotne informacje.

2. Karty, o których mowa w ust. 1, wypełniają i przekazują niezwłocznie zespołowi kontroli zakażeń szpitalnych, zwanego dalej „zespołem”:
1) pielęgniarka wchodząca w skład zespołu, lub;
2) lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem, u którego podejrzewa się zakażenie zakładowe lub występuje drobnoustrój alarmowy.

3. Dane zamieszczone w kartach, o których mowa w ust. 1, weryfikuje, przed włączeniem do odpowiedniego rejestru, przewodniczący zespołu przy udziale lekarza, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 4.

1. Zespół sporządza i przekazuje kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej oraz komitetowi kontroli zakażeń zakładowych następujące rodzajów raportów:
1) raport półroczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2) raport roczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3) raport wstępny o podejrzeniu ogniska epidemicznego, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
4) raport końcowy z czynności podejmowanych w celu wygaszenia ogniska epidemicznego, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia

2. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej przekazuje:
1) kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej:
a) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 31 lipca,
b) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku za rok poprzedni;
2) państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu:
a) raport, o którym mowa w ust.1 pkt 2, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni,
b) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, niezwłocznie po jego otrzymaniu,
c) raport, o którym mowa w ust 1 pkt 4, w terminie 30 dni od jego otrzymania.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 16356 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.