nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii GrypyDz.Urz.MZ.05.05.14
zmiana Dz.Urz.MZ.05.10.43
Dz.Urz.MZ.06.03.10
Dz.Urz.MZ.07.02.05


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 25 marca 2005
w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Krajowy Komitet do spraw Pandemii Grypy, zwany dalej „Komitetem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Do zadań Komitetu należy:
1) opracowywanie, zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia, interdyscyplinarnego Krajowego Planu Pandemicznego Grypy i przedstawianie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a także modyfikowanie zgodnie z postępem wiedzy i zmieniającymi się realiami społeczno-ekonomicznymi kraju;
2) monitorowanie światowej i krajowej sytuacji epidemicznej grypy, zarówno w okresie międzypandemicznym, jak i w sytuacji pandemii grypy – w łączności z organizacjami międzynarodowymi i Krajowym Ośrodkiem do spraw Grypy Państwowego Zakładu Higieny;
3) opracowywanie standardów i procedur dla podejmowanych działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych;
4) koordynowanie działań w razie zagrożenia pandemią i po jej wystąpieniu, w tym:
a) dokonywanie oceny zagrożenia,
b) określanie zadań dla poszczególnych jednostek i służb oraz zakresu ich odpowiedzialności, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących struktur działających w sytuacjach kryzysowych;
5) wspomaganie Krajowego Ośrodka do spraw Grypy Państwowego Zakładu Higieny w wypełnianiu jego zadań na forum krajowym i międzynarodowym;
6) spełnianie roli krajowego centrum konsultacyjnego i decyzyjnego odnośnie wszystkich zagadnień związanych z grypą.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący - Pan Zbigniew Podraza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego - Pan Andrzej Trybusz, Główny Inspektor Sanitarny;
3) Sekretarz - Pan Paweł Abramczyk, przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia;
4) Pan Józef Piotr Knap – Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego;
5) Pan Wojciech Dębiński - Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
6) Pan Zbigniew Niewójt - Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym;
7) Pan Marek Chmielewski - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
8) Pan Marcin Wiśniewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia;
9) Pan Włodzimierz Pisarski - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
10) Pan Dariusz Adamczewski - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
11) Pan Piotr Rusecki - Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;
12) Pan Maciej Kisiel - Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
13) Pan Jan K. Ludwicki – Dyrektor Państwowego Zakładu Higieny;
14) Pani Agnieszka Gutowska - Wiceprezes Agencji Rezerw Materiałowych;
15) Pan Andrzej Koronkiewicz - Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
16) Pan Mirosław Mioduszewski - Naczelny Lekarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
17) Pan Andrzej Zieliński - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Epidemiologii;
18) Pan Andrzej Gładysz - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Zakaźnych;
19) Pan Tadeusz Wijaszka - Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego;
20) Pani Lidia Bernadetta Brydak - Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy Państwowego Zakładu Higieny.
2. W pracach Komitetu uczestniczy w charakterze zewnętrznego obserwatora Pani Paulina Miśkiewicz - Dyrektor Biura Łącznika Światowej Organizacji Zdrowia.
3. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć osoby inne niż określone w ust. 1 i 2, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 4.

1. Komitet działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub, z jego upoważnienia, inny członek Komitetu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. W przypadku znacznego wzrostu liczby zachorowań na grypę, posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 6.

1. Ustalenia, wnioski i opinie Komitetu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Komitet podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.

§ 7.

1. Wydatki związane z działalnością Komitetu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna.
2. Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Główny Inspektorat Sanitarny.

§ 8.

1. Członkowie Komitetu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 3, pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Osobom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 9.

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIAWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10090 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.